Лист № 04 від 16.01.2024 Прем’єр-міністру щодо пропозицій до проекту постанови КМУ «Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану»

Вихідні реквізити
Вих. № 04 від 16.01.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Кабінет Міністрів України

Прем’єр-міністру України

ШМИГАЛЮ Д.А.

 

Копії на адреси:

Голові Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України

МИРОНЕНКУ Ю.М.

 

Голові Державної регуляторної служби України

КУЧЕРУ О.В.

 Вих. № 04

від 16.01.2024

 

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

оперативно-технічного управління електронними комунікаційними 

мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного 

стану», розробленого Адміністрацією Держспецзв’язку

 

Шановний Денисе Анатолійовичу!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Адміністрація Держспецзв’язку) 17 листопада 2023 року, з метою громадського обговорення, на вебсайті https://cip.gov.ua/ повторно було оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану» (далі – проект Постанови КМУ).

            В установлений термін, ІнАУ листом від 13.12.2023 № 108 надано зауваження та пропозиції до проекту Постанови КМУ.

            Листом від 04.01.2024 № 03/01-123/СЕД Адміністрація Держспецзв’язку повідомила про результати опрацювання поданих ІнАУ зауважень та пропозицій та, фактично, їх неврахування.

            Проте, вважаємо, що положення у проекті Постанови КМУ не ґрунтуються на нормах чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про електронні комунікації» (далі – Закон), та пропонується надати Національному центру управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) повноваження, якими він не наділений Законом. 

                        Відповідно до частин першої-другої та четвертої статті 32 Закону, управління електронними комунікаційними мережами та відповідальність за забезпечення їх сталості в умовах надзвичайного та воєнного стану покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації. Для забезпечення можливості оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах надзвичайного та воєнного стану створюється Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. В умовах надзвичайного та воєнного стану Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України виконує оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами у межах повноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України.

                        Крім того, відповідно до частини сьомої статті 32 Закону, взаємодія постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами здійснюється на договірних засадах у порядку та відповідно до умов типового договору, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра. 

            Тобто, у Законі йдеться виключно про таке поняття як «управління електронними комунікаційними мережами», хоча визначення такого поняття (терміну) у Законі не наведено. Разом з тим, з аналізу статей 32 та 115 Закону можна зробити висновок, що таке управління електронними комунікаційними мережами повинно бути направлене виключно на забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану, що, відповідно до пункту 123 статті 2 Закону означає: сталість електронної комунікаційної мережі – властивості електронної комунікаційної мережі зберігати повністю або частково свої функції за умови впливу на неї дестабілізуючих чинників. 

            Крім того, у проекті Постанови КМУ пропонується таке визначення оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування – комплекс заходів щодо забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану або у разі загрози їх виникнення, аналізу їх стану, а також прийняття та реалізації рішень щодо організаційно-технічних заходів стосовно управління електронними комунікаційними мережами.

            Тобто, постановою КМУ, НЦУ не може бути визначений головним органом в Україні, який своїми розпорядженнями буде визначати, які інформаційні ресурси підлягають блокуванню, обмеженню, а які ні. При чому, такі блокування відбуватимуться без рішень суду, а розпорядження НЦУ не може бути оскаржене до суду, адже про таке право осіб не йдеться ані в Законі, ані в підзаконних нормативно-правових актах, які регулюють діяльність НЦУ. Такі положення відсутні і в проекті Постанови КМУ.

 

            Відповідно до Положення про НЦУ, яке затверджене наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 11.04.2019 № 2090 (в редакції наказу Адміністрації Держспецзв’язку від 26.03.2021 № 176), НЦУ є державною установою, що входить до загальної структури Держспецзв’язку.

            Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

            ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) – утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

            Тобто, відповідно до Конституції України, державна установа не є органом законодавчої, виконавчої чи судової влади, не є суб'єктом владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання (ч.1 ст.13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

            Відповідно до частини восьмої статті 32 Закону, НЦУ в умовах надзвичайного або воєнного стану видає розпорядження щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

            Тобто, розпорядження НЦУ не є нормативно-правовими актами, а є документами, виданими керівником НЦУ, положення яких повинні містити питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами та направлені виключно на забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану.

            Статтею 19 Конституції України гарантовано, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

            Відповідно до пункту 5 статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку.

            Слід зазначити, що Законом НЦУ не наділена повноваженнями на замовлення (!) спецкористувачів видавати постачальникам електронних комунікаційних мереж та\або послуг обов’язкові розпорядження про блокування/розблокування послуги, видалення чи відключення послуги.

 

            З огляду на зазначене, вважаємо, що розробник (Адміністрація Держспецзв’язку) проекту Постанови КМУ, наділяючи НЦУ правом видання розпорядження визначеним центрам управління мережами постачальників послуг мобілізаційних замовлень на організацію та блокування електронних комунікаційних послуг, створює передумови, що така Постанова КМУ буде суперечити не лише законам України, а й Конституції України, оскільки, НЦУ не є суб’єктом владних повноважень, не може видавати нормативно-правові акти, а розпорядження, які він має право видавати, повинні стосуватись виключно реалізації його повноважень з оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах надзвичайного та воєнного стану

 

            Також, звертаємо увагу, що проект Постанови КМУ не погоджено з Державною регуляторною службою України, як це визначено Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

                        У додатку до цього листа також направляємо зауваження та пропозиції ІнАУ до проекту Порядку створення та діяльності системи оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування та Національного центру управління електронними комунікаційними мережами для цілей оборони та безпеки держави в умовах  надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, які направлялись в межах громадського обговорення проекту постанови КМУ, та не обґрунтовано відхилені Адміністрацією Держспецзв’язку. Наразі, просимо ретельно вивчити та врахувати подані ІнАУ зауваження та пропозиції.

 

            З огляду на зазначене, звертаємо Вашу увагу на невідповідність проекту Постанови КМУ вимогам чинного законодавства та Конституції України та просимо не затверджувати проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану» у редакції, запропонованій Адміністрацією Держспецзв’язку. 

            Одночасно просимо рекомендувати Адміністрації Держспецзв’язку провести нове громадське обговорення та зобов’язати провести нараду з залученням профільних асоціацій, об’єднань у сфері електронних комунікацій, постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з метою обговорення положень проекту Постанови КМУ. 

 

Додаток: 

  1. Копія листа ІнАУ від 13.12.2023 № 108 з додатком;

  2. Копія листа Адміністрації Держспецзв’язку від 04.01.2024 № 03/01-123/СЕД.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                     Олександр САВЧУК