Положення про Комітет з питань інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

Затверджено на засіданні Правління
Інтернет Асоціації України
31.3.2011р. (протокол №3)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет ІнАУ з питань інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комітет Інтернет Асоціації України з питань освіти в сфері ІКТ (надалі – “Комітет”) є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою Комітету є координація дій компаній - членів ІнАУ та їх взаємодія з органами державної влади України, закладами освіти і зацікавленими підприємствами галузі інформаційно-комунікаційних технологій у питаннях забезпечення якісної освіти в сфері ІКТ.

1.3. Комітет взаємодіє з іншими комітетами ІнАУ з профілюючих питань.

1.4. Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і повинні бути розглянуті Правлінням ІнАУ.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Визначення   напрямів   вдосконалення    якості    освіти    у     сфері   ІКТ з урахуванням особливостей  розбудови  в Україні  інформаційного  суспільства   та  напрацювання шляхів оптимізації  участі   представників   ринку   інформаційно-комунікаційних   технологій у цій справі.

2.2. Сприяння процесу переходу суспільства на новий інноваційно-технологічний рівень у навчальному процесі із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних  технологій  та  збереженням  національної  ідентичності та існуючих кращих педагогічних  практик.

2.3. Проведення роз‘яснювальної роботи серед членів ІнАУ,  між органами державної влади України, закладами освіти і зацікавленими підприємствами галузі інформаційно-комунікаційних технологій у питаннях забезпечення якісної освіти в сфері ІКТ.

2.4. Підтримка «розумних» проектів щодо модернізації освіти у сфері ІКТ та протидія спробам нормативного впровадження змін, які шкодять розвитку в Україні якісної освіти у сфері ІКТ, шляхом проведення громадських слухань, круглих столів із залученням представників ІКТ-ринку, громадськості, авторів законодавчих ініціатив, тощо.

 2.5.  Підтримка  учасниками  ІКТ ринку  соціального   Інтернет-доступу  до  закладів освіти  та пунктів громадського доступу,   як    складова   розвитку  України.

2.6.  Експертний    аналіз   наявних   державних, галузевих та корпоративних   ІТ  програм у сфері надання якісної освіти за   допомогою  ІКТ  та  сприяння виконанню державних, галузевих та корпоративних програм у сфері надання якісної освіти в сфері ІКТ. Забезпечення громадського контролю за виконанням бюджетних коштів в рамках цих програм.

2.7. Сприяння розробці та впровадженню нормативно-правової бази стосовно вдосконалення освіти та  забезпечення розвитку матеріально-технічної бази для забезпечення якісної освіти в сфері ІКТ.

2.8. Популяризація необхідності та шляхів забезпечення якісної освіти у сфері ІКТ серед представників відповідних державних і комерційних установ та підприємств, а також у медіасередовищі.

2.9. Розвиток культури використання мережі Інтернет для освітніх задач.

2.10. Підтримка проектів дистанційної освіти з використанням  Інтернет  технологій.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ 

3.1. Персональний склад Комітету формується з представників компаній-членів ІнАУ, представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету в складі не менше семи осіб.

3.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

3.3. Персональний склад Комітету затверджується   Правлінням  ІнАУ.

3.4. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за поданням Голови Комітету.

3.5. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:
· з ініціативи самого члена Комітету;
· в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.6. В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені в якості експертів, з правом дорадчого голосу.

3.7. Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій - членів ІнАУ.

3.8. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь- якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом ІнАУ або рішенням Правління ІнАУ.

3.9. Призначення нового голови Комітету проводиться:

3.9.1. при створенні Комітету;

3.9.2. за письмовою вимогою більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комітету;

3.9.3. з ініціативи Правління ІнАУ;

3.9.4. по закінченні терміну повноважень попереднього Голови.

3.10. Голова Комітету:

3.10.1. Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;

3.10.2. Скликає чергові засідання Комітету, які проходять в офісі ІнАУ, об 11 годині, в перший четвер кожного парного місяця. У випадку, якщо зазначений день є святковим - засідання проводиться в перший робочий день після свята;

3.10.3. Головує на засіданнях Комітету;

3.10.4. Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;

3.10.5. Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.11. Діловодство Комітету здійснює або Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або співробітник Адміністрації ІнАУ за згодою Правління ІнАУ.

3.12. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в ІнАУ.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ 

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2. Комітет розглядає питання:

4.2.1. відповідно до затвердженого плану роботи;

4.2.2. з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;

4.2.3. викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4.Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

4.6. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.7. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ 

5.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.2. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос головуючого має вирішальне значення.

5.3. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до протоколу.

5.4. Усі рішення Комітету, які виносяться на засідання Правління ІнАУ повинні бути  оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.

5.5. Інформація по результатам засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ІнАУ.

5.6. За результатами роботи Комітету, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ.