Положення про Комітет з питань управління Інтернет-ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціями

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІТЕТ ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комітет Інтернет Асоціації України з питань управління Інтернет-ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціями (надалі – “Комітет”) є робочим органом Інтернет Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою Комітету є взаємодія з компаніями-членами ІнАУ щодо формування спільної позиції та відстоювання інтересів постачальників електронних комунікаційних послуг і мереж та постачальників аудіовізуальних сервісів на міжнародному рівні, а також забезпечення представництва та участі представників української професійної спільноти, які є членами ІнАУ, у міжнародних організаціях, виставках, конференціях тощо.

1.3. Комітет взаємодіє з іншими комітетами ІнАУ з профільних питань.

1.4. Рішення, які приймаються Комітетом, носять рекомендаційний характер і повинні бути розглянуті (прийняті чи відхилені) Правлінням ІнАУ.

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Сприяння представлення української спільноти сфери електронних комунікацій та аудіовізуальних сервісів на міжнародному рівні.

2.2. Відстоювання і захист інтересів вітчизняних постачальників електронних  комунікаційних послуг і мереж, виробників і постачальників телеком-обладнання та постачальників аудіовізуальних сервісів на міжнародному рівні.

2.3. Формування та постійне оновлення переліку важливих для галузей електронних комунікацій та аудіовізуальних сервісів іноземних та міжнародних організацій, установ, асоціацій, органів влади та налагодження комунікації з ними.

2.4. Сприяння постійній участі представників української професійної спільноти в іноземних та міжнародних організаціях сфери електронних комунікацій та аудіовізуальних сервісів.

2.5. Моніторинг процесів глобального управління Інтернетом та Інтернет-ресурсами, змін у сфері надання аудіовізуальних послуг, аналіз документів, рішень, які мають вплив на розвиток українського ринку електронних комунікацій та аудіовізуальних сервісів. Розробка пропозицій до цих документів, рішень.

2.6. Інформування учасників ІнАУ про важливі зміни, нововведення, події міжнародного значення в питаннях компетенцій Комітету.

 

3. КОМПЕТЕНЦІЇ

3.1.  Інформування учасників ІнАУ та надання пропозицій, рекомендацій Правлінню ІнАУ щодо звернень до іноземних та міжнародних організацій, установ, асоціацій, органів влади у питаннях сфер електронних комунікацій та аудіовізуальних сервісів.

3.2. Участь у розробці угод, політик, правил взаємодії та надання послуг та інших документів в іноземних та міжнародних організаціях у питаннях компетенції Комітету.

3.3. Аналіз законодавчих, нормативно-правових та нормативних актів в Україні з питань взаємодії вітчизняних галузей електронних комунікацій і аудіовізуальних сервісів з іноземними та міжнародними організаціями, установами. Розробка пропозицій до цих документів.

3.4.      Взаємодія та координування з профільними українськими органами влади, державними установами, об’єднаннями і громадськими організаціями з питань електронних комунікацій та аудіовізуальних сервісів для вирішення питань міжнародного рівня.

3.5. Розробка рекомендацій, проведення просвітницьких заходів щодо співпраці членів ІнАУ з профільними іноземними та міжнародними організаціями, установами, асоціаціями.

3.6. Формування переліку іноземних та міжнародних заходів і рекомендацій для відвідання. Підбір та підготовка спікерів для виступів, переговори щодо формату участі та вигідних умов, пошук спеціальних програм (дисконти, феллоушіп, гранти та ін.) для забезпечення участі українських делегатів.

3.7. Сприяння реалізації заходів, спрямованих на поширення українського досвіду в міжнародній профільній спільноті.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ

4.1. Персональний склад Комітету формується з представників компаній-членів ІнАУ, представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету в складі не менше п’яти осіб.

4.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

4.3. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.

4.4. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:

  • з ініціативи самого члена Комітету;
  • в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

4.5. В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені як експерти, з правом дорадчого голосу.

4.6. Голова Комітету призначається строком на один рік та звільняється Правлінням ІнАУ. У разі відсутності рішення Правління ІнАУ про звільнення Голови Комітету, його повноваження продовжуються на такий же строк. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій-членів ІнАУ.

4.7. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь- якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом ІнАУ або рішенням Правління ІнАУ.

4.8. Призначення нового голови Комітету проводиться:

4.8.1. при створенні Комітету;

4.8.2. за письмовою вимогою більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комітету;

4.8.3. з ініціативи Правління ІнАУ.

4.9. Голова Комітету:

4.9.1. Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;

4.10.2. Не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;

4.9.3. Головує на засіданнях Комітету;

4.9.4. Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;

4.9.5. Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

4.9.6. За згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

4.9. Діловодство Комітету здійснює Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або представник адміністрації ІнАУ за згодою Правління ІнАУ.

4.10. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в ІнАУ.

 

5. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ

5.1. У своїй діяльності Комітет керується Статутом ІнАУ, цим Положенням, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

5.2. Комітет розглядає питання:

5.2.1. відповідно до затвердженого плану роботи;

5.2.2. з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;

5.2.3. викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ;

5.2.4. діяльність Комітету не поширюється на врегулювання спорів, які виникають виключно між Членами ІнАУ, та індивідуальних спорів між членами ІнАУ та іноземними і міжнародними організаціями, установами.

5.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

5.4. За наявності технічної можливості можлива дистанційна форма участі членів Комітету у засіданнях Комітету з правом голосу (з використанням засобів конференцзв’язку).

5.5. Планові засідання Комітету проходять в офісі ІнАУ за попереднім погодженням з адміністрацією ІнАУ або в іншому попередньо погодженому місці, або в форматі онлайн.

5.6. Інформація про час та місце засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

5.7. Кворум складає не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

5.8. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету (або його заступником) та Секретарем.

 

6. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ

6.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні за наявності кворуму або методом дистанційного голосування у розсилці Комітету простою більшістю від загальної кількості членів Комітету протягом 5 календарних днів.

6.2. У разі рівної кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого має вирішальне значення.

6.3. Члени Комітету мають право скласти особливу думку, яка приєднується до протоколу.

6.4. Усі рішення Комітету виносяться на засідання Правління ІнАУ, повинні бути оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою Комітету (або його заступником) та Секретарем. Рішення Комітету вступають в силу після затвердження Правлінням.

6.5. Інформація за результатами засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ІнАУ.

6.6. За результатами роботи Комітету, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ та Комітету.