Положення про Комітет

Затверджено Рішенням Правління ІнАУ
від 16 листопада 2018 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет ІнАУ з питань Інтернету речей

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комітет Інтернет Асоціації України з питань Інтернету речей (надалі – “Комітет”) є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою Комітету є взаємодія з компаніями – членами ІнАУ у питаннях створення IoT-спільноти України, яке включало б у себе представників не тільки індустрії електронних комунікацій, але також розробників технічних і технологічних рішень, програмістів, економістів, представників предметних областей - сільського господарства, житлово-комунального господарства, будівництва, харчової промисловості, транспорту, тощо.

Комітет також ставить перед собою робочі цілі по систематизації наявного досвіду проектування і впровадження IoT рішень, виділення найбільш перспективних сегментів національного ринку, визначення напрямів роботи, вироблення стратегій по формуванню бізнес-середовища для імплементації IoT, включаючи не тільки технічні та технологічні рішення, а й пов'язані з розумінням і розробкою бізнес-моделей.

1.3. Комітет взаємодіє з іншими комітетами ІнАУ з профілюючих питань.

1.4. Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і повинні бути розглянуті Правлінням ІнАУ.

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Організація та підтримка комплексної професійного середовища, яка передбачає вирішення завдань зі створення :

  • майданчика для формування IoT-спільноти України;
  • дискусійного майданчика для обговорення проблем і можливостей IoT для спільноти ІнАУ та Інтернет-спільноти України;
  • інформаційного майданчика у вигляді координаційного центру для ІКТ-спільноти щодо діяльності по IoT, включаючи інформацію щодо практики впроваджень;
  • експертного майданчика для опрацювання матеріалів, пов'язаних з аналізом досвіду впровадження IoT проектів, розгляду нормативно-правових та нормативно-технічних актів;
  • майданчика діалогу і пошуку рішень з питань операційної та ринкової значущості завдань, яі виникають при створенні і реалізації проектів, включно з аспектами безпеки, ідентифікації, протоколів і застосовності стандартів;
  • майданчика розвитку позицій українського ІКТ-спільноти з питань IoT, як всередині країни, так і за кордоном.

2.2. Пропагування серед членів ІнАУ і інтернет-спільноти України ідей Інтернету речей.

2.3. Підготовка пропозицій щодо взаємодії з відповідними органами влади, місцевого самоврядування, комунальними підприємствами з питань розвитку сфери Інтернету речей.

2.5. Вивчення міжнародного досвіду у сфері Інтернету речей, сприяння проведенню заходів, спрямованих на поширення в Україні міжнародного досвіду у цій сфері.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ 

3.1. Персональний склад Комітету формується з представників компаній-членів ІнАУ, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету, в складі не менше семи осіб.

3.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

3.3. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.

3.4. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за поданням Голови Комітету.

3.5. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:

  • з ініціативи самого члена Комітету;
  • в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль без поважних причин.

3.6. В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені в якості експертів, з правом дорадчого голосу.

3.7. Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій – Дійсних членів ІнАУ.

3.8. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь- якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом ІнАУ або рішенням Правління ІнАУ.

3.9. Призначення нового голови Комітету проводиться:

3.9.1. при створенні Комітету;

3.9.2. за письмовою вимогою більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комітету;

3.9.3. з ініціативи Правління ІнАУ;

3.9.4. по закінченні терміну повноважень попереднього Голови.

3.10. Голова Комітету:

3.10.1. Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;

3.10.2. Не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;

3.10.3. Головує на засіданнях Комітету;

3.10.4. Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;

3.10.5. Звітує перед Правлінням ІнАУ та перед З’їздом ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.11. Діловодство Комітету здійснює або Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або співробітник Адміністрації ІнАУ за згодою Правління ІнАУ.

3.12. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в електронному вигляді в ІнАУ.

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ 

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2. Комітет розглядає питання:

4.2.1. відповідно до затвердженого плану роботи;

4.2.2. з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;

4.2.3. викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4.Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

4.6. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

 

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ 

5.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.2. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос головуючого має вирішальне значення.

5.3. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до протоколу.

5.4. Протокол засідання Комітету надсилається в розсилку Комітету впродовж 2-х днів після засідання та після узгодження направляється Правлінню ІнАУ і публікується на веб-сайті ІнАУ.

5.5. За результатами роботи Комітету, Правління ІнАУ при необхідності приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ. Рекомендації Комітету Правлінню обов’язкові до розгляду Правлінням.