Лист № 23 від 07.02.2018 Голові НКРЗІ щодо надання пропозицій до проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням РЧР України в смугах радіочастот загального користування»

Вихідні реквізити
Вих. № 23 від 07.02.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

 

 

 

 

 

Вих. № 23

від 07 лютого 2018 р.

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ «Про внесення

змін до Порядку здійснення державного

нагляду за користуванням радіочастотним

ресурсом України в смугах радіочастот

загального користування»

                                                                                                                      

Шановний Олександре Миколайовичу!                          

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

20 грудня 2017 року на офіційній веб-сторінці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування» (далі – проект Рішення).

Термін подання пропозицій та зауважень до проекту Рішення визначено до 20.02.2018.

ІнАУ, здійснивши аналіз положень проекту Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування (далі – проект Порядку), надає свої зауваження та пропозиції для їх врахування.

1. У абзаці 4 пункту 5 Розділу І «Загальні положення» проекту Порядку зазначено, що НКРЗІ у процесі виконання покладених на неї завдань щодо державного нагляду (контролю) залучає спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, … для розгляду питань, що належать до її повноважень». 

Відповідно до визначення терміну, даного у статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (або по тексту Закон) «державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища».

Частиною четвертою статті 4 Закону визначено, що виключно законами встановлюються, зокрема, органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю); повноваження органів державного нагляду (контролю); спосіб та форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю) тощо.

Крім цього, пунктом 14 статті 4 Закону визначається, що під час та після здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію суб’єкта господарювання. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом. Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю) чітко регламентовані статтею 8 Закону та серед яких відсутні окремі повноваження, які НКРЗІ пропонує встановити у пункті 5 Розділу І «Загальні положення» проекту Порядку.

Враховуючи наведене, зі змісту пункту 5 Розділу І «Загальні положення» проекту Порядку, незрозуміло, які саме підприємства, установи та організації НКРЗІ може залучати при виконанні власних повноважень щодо державного нагляду (контролю) за користуванням РЧР України в смугах частот загального користування, їх повноваження та права у ході здійснення НКРЗІ державного нагляду (контролю), забезпечення прав суб’єктів господарювання, визначених пунктом 14 статті 4 Закону.

Крім цього, у тексті проекту Порядку не розкрито, з яких саме питань, та якими повноваженнями можуть володіти інші залучені НКРЗІ спеціалісти центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових та науково-дослідних установ, органів з оцінки відповідності, радіоаматорів для розгляду питань, що належать до повноважень НКРЗІ у ході здійснення державного нагляду (контролю).

Відтак,  пункт 5 Розділу І «Загальні положення» та частина друга пункту 5 Розділу V «Посвідчення на проведення перевірки» проекту Порядку потребує суттєвого доопрацювання або виключення зі змісту проекту Порядку.

2. У абзацах 5 та 6 пункту 5 Розділу І «Загальні положення» проекту Порядку зазначено, що НКРЗІ у процесі виконання покладених на неї завдань щодо державного нагляду (контролю) вимагає від суб’єктів нагляду усунення виявлених порушень вимог законодавства; вимагає припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю).

Такі повноваження дійсно передбачені для органу державного нагляду (контролю) частиною першою статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Проте, такі повноваження прямо не встановлені для НКРЗІ, як державного органу, що здійснює нагляд за ринком телекомунікацій, у Законі України «Про телекомунікації» (далі – Закон) та Положенні про НКРЗІ, затвердженому Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011 зі змінами (далі – Положення про НКРЗІ).

Отже, пропонуємо конкретизувати шляхи та механізми реалізації повноважень НКРЗІ, як органу державного нагляду (контролю) за ринком телекомунікацій, визначені у абзацах 5 та 6 пункту 5 Розділу І «Загальні положення» проекту Порядку, та привести у відповідність до вимог Закону та Положення про НКРЗІ в частині прав та повноважень НКРЗІ.

3. У абзаці 7 пункту 5 Розділу І «Загальні положення» проекту Порядку зазначено, що НКРЗІ у процесі виконання покладених на неї завдань щодо державного нагляду (контролю) одержує пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), у випадках та порядку, визначених законом.

Проте, запропоноване у проекті Порядку положення частково не узгоджується з положеннями Закону та Положення про НКРЗІ, у яких закріплено вичерпний перелік прав та повноважень НКРЗІ, а також не встановлені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Зокрема, відповідно до пунктів 5 та 7 частини третьої статті 19 Закону, НКРЗІ має право у ході здійснення нагляду за ринком телекомунікацій отримувати від суб’єктів ринку телекомунікацій інформацію, документи, пояснення та інші матеріали. А, відповідно до абзацу 2 підпункту 1 пункту 6 Положення про НКРЗІ, має право отримувати безоплатно в установленому законом порядку від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники.

Отже, Законом та Положенням про НКРЗІ не встановлено право НКРЗІ вимагати від операторів, провайдерів телекомунікацій довідки та відомості з питань, прямо не визначених законодавством.

Крім цього, пунктом 10 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, під час проведення державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Враховуючи наведене, пропонуємо, повноваження НКРЗІ, визначені у абзаці 7 пункту 5 Розділу І «Загальні положення» та пунктах 4, 5 підрозділу 4 «Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» проекту Порядку, привести у відповідність до обсягу прав та повноважень, наданих НКРЗІ Законом та Положенням про НКРЗІ та зазначити, що оригінали документів та матеріалів надаються суб’єктами господарювання лише для ознайомлення.

4. У абзаці 9 пункту 5 Розділу І «Загальні положення» проекту Порядку зазначено, що НКРЗІ у процесі виконання покладених на неї завдань щодо державного нагляду (контролю) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗІ, отримує від суб’єктів нагляду необхідні документи та інформацію, а також видає в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень.

Проте, вважаємо, це положення проекту Порядку не узгоджується з частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», де наведено вичерпний перелік підстав для здійснення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю). Зокрема, у абзаці 5 частини першої статті 6 вказаного Закону, як підставу здійснення позапланового заходу, визначено «звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності)». Таким чином, тільки зазначене у нормі цього Закону звернення фізичної особи може бути підставою для здійснення позапланового заходу органом державного нагляду (контролю), а не будь-яке звернення від фізичних чи юридичних осіб про порушення законодавства, що надходить до НКРЗІ.

Враховуючи наведене, пропонуємо абзац 9 пункту 5 Розділу І «Загальні положення» проекту Порядку привести у відповідність до частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та внести відповідні зміни до пункту 15 Розділу VІІ «Порядок оформлення результатів перевірок» проекту Порядку.

5. У пункті 1 Розділу ІІ «Організація державного нагляду (контролю) за користуванням РЧР» проекту Порядку зазначається, що «державний нагляд (контроль) за користуванням РЧР здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, інших заходів відповідно до законодавства…».

Проте, у статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у визначенні терміну зазначено, що заходами державного нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом. Отже, законодавством не передбачено здійснення інших заходів, окрім, як планові та позапланові заходи у визначених формах.

Відповідно до частини четвертої статті 4 цього Закону визначено, що виключно законами встановлюються спосіб та форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю).

Тому, із пункту 1 Розділу ІІ «Організація державного нагляду (контролю) за користуванням РЧР» проекту Порядку пропонується виключити словосполучення «інших заходів відповідно до законодавства».

6. Розділ ІІІ «Планові перевірки» та Розділ IV «Позапланові перевірки» проекту Порядку необхідно доповнити положеннями, встановленими у частині одинадцятій статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», у якій вказано, що плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання-юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи-підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.

7. У пункті 1 Розділу ІV «Позапланові перевірки» проекту Порядку зазначається, що рішення про проведення позапланової перевірки приймається за наявності підстав, визначених у частині сьомій статті 18 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та частині першій статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності…».

З метою однакового розуміння та застосування зазначених приписів законодавства, відповідності дій уповноважених НКРЗІ посадових осіб вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пропонуємо у пункті 1 Розділу ІV «Позапланові перевірки» проекту Порядку навести чітко визначений перелік підстав для здійснення позапланових заходів з державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування.

На нашу думку, саме чітко сформований перелік таких заходів у проекті Порядку усуватиме можливі непорозуміння щодо допуску суб’єктами ринку телекомунікацій уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення заходів державного нагляду (контролю) та економії часу, відведеного на здійснення таких заходів.

8. У пункті 3 Розділу ІV «Позапланові перевірки» проекту Порядку потрібно уточнити, які саме дані про уповноважених НКРЗІ посадових осіб, які проводитимуть перевірку, зазначаються у рішенні НКРЗІ.

9. У пункті 4 Розділу ІV «Позапланові перевірки» проекту Порядку необхідно конкретизувати, що саме керівник або уповноважена ним особа повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу, а не зазначати загальним поняттям «суб’єкт нагляду».

10. У пункті 1 Розділу V «Посвідчення на проведення перевірки» проекту Порядку зазначається, що на підставі наказу Голови НКРЗІ про проведення планової перевірки або рішення НКРЗІ про проведення позапланової перевірки оформляється посвідчення (додаток 1) на проведення перевірки (далі – посвідчення), яке підписується Головою НКРЗІ або посадовою особою, уповноваженою Головою НКРЗІ, із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові і засвідчується печаткою НКРЗІ.

Пропозиція: в цьому пункті та інших пунктах проекту Порядку, де вживається термін «посвідчення на проведення перевірки» замінити на термін «посвідчення (направлення) на проведення перевірки», як це визначено у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Крім цього, після слів «засвідчується печаткою НКРЗІ» доповнити виразом: «за наявності», що відповідатиме вимогам Закону України № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями».

11. Із пункту 5 Розділу V «Посвідчення на проведення перевірки» проекту Порядку пропонуємо виключити останнє речення: «У разі потреби для розгляду питань, що належать до повноважень НКРЗІ, до участі в проведенні перевірки (із включенням до посвідчення) залучаються спеціалісти центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками)».

По-перше, у змісті даного речення не розкрито та не зрозуміло, які інші спеціалісти, з яких саме питань та з якими повноваженнями можуть брати участь у здійсненні заходу державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування з питань, що належать до повноважень НКРЗІ, адже коло питань для здійснення заходу зарані визначено. По-друге, процедура та порядок здійснення комплексних заходів визначені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а залучення інших спеціалістів, а тим більше, представників підприємств, установ та організацій, які можуть бути конкурентом суб’єкта нагляду на певному товарному ринку, до процесу проведення перевірки, не встановлено.

Тому, вважаємо, що запропоновані у проекті Порядку положення не відповідають законодавству та підлягають виключенню з тексту.

12. У пункті 1 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «1. Планові перевірки» проекту Порядку, вважаємо, допущено некоректну помилку, зазначивши «за допомогою електронного поштового зв’язку».

Крім цього, пропонуємо у даному пункті проекту Порядку зазначити, що повідомлення суб’єкту нагляду про проведення перевірки НКРЗІ надсилає як рекомендованим листом поштовим зв’язком за місцезнаходженням (місцем проживання), яке зазначене в ЄДРПОУ або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта нагляду під розписку, та надсилається за допомогою електронного зв’язку на відому електронну адресу або офіційно зареєстровану.

Також, пропонуємо, у тексті, після слів «під розписку» вказати, що на повідомленні під розписку зазначаються дата, ПІБ (розшифровані) та підпис керівника або уповноваженої особи суб’єкта ринку телекомунікацій.

13. Розділ VІ «Порядок проведення перевірок» «1. Планові перевірки» проекту Порядку пропонуємо доповнити положенням, встановленим у абзаці 7 частини четвертої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», зокрема, в частині закріплення права суб’єктів нагляду не допускати посадову особу НКРЗІ до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

14. Пункт 4 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «2. Позапланові перевірки» проекту Порядку пропонуємо доповнити положенням абзацу шостого частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», в якому зазначено, що перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, посадові особи зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі-підприємцю або уповноваженій ним особі також копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки.

Крім цього, у пункті 4 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «2. Позапланові перевірки» проекту Порядку необхідно врахувати вимоги частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо підстави для здійснення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) виключно за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення.

15. У пункті 1 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «3. Проведення позапланових перевірок у відокремлених підрозділах суб’єктів нагляду» проекту Порядку вказати спосіб інформування керівника суб’єкта нагляду про проведення позапланової перевірки відокремленого підрозділу та спосіб передачі копії посвідчення, де саме та як буде здійснюватися фіксація виконання таких дій посадовою особою НКРЗІ.

16. У пункті 2 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «3. Проведення позапланових перевірок у відокремлених підрозділах суб’єктів нагляду» проекту Порядку замість «не пізніше однієї години» зазначити «не пізніше двох робочих годин».

17. У пункті 5 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «4. Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» проекту Порядку передбачається надання суб’єктом нагляду уповноваженим НКРЗІ посадовим особам довідок, відомостей, матеріалів з питань перевірки на запит. Проте, така форма взаємодії, як надання запиту органом державного нагляду (контролю) до суб’єкта нагляду у ході здійснення державного нагляду (контролю), не встановлена Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Тому, пункт 5 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «4. Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» пропонується виключити з тексту проекту Порядку.

18. У частині першій пункту 8 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «4. Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» проекту Порядку зазначається про право уповноважених НКРЗІ посадових осіб у разі відмови суб’єкта нагляду у проведенні перевірки складати у довільній формі в одному примірнику акт про відмову користувача радіочастотного ресурсу України у допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб для проведення перевірки або акт про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу України у допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб для проведення перевірки, який підписується уповноваженими НКРЗІ посадовими особами.

Вважаємо, що зазначене положення підлягає виключенню з тексту проекту Порядку, як таке, що може призвести до порушення прав та законних інтересів суб’єктів нагляду. По-перше, зазначено, що такі акти складаються в одному примірнику, відтак, не маючи у розпорядженні складених уповноваженими НКРЗІ посадовими особами примірників акту, суб’єкти нагляду будуть позбавлені права належного захисту у разі виникнення спірних ситуацій, пов’язаних з проведенням перевірки. По-друге, частиною п’ятнадцятою статті 4 та частиною четвертою статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів. Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

Отже, відповідно до вимог зазначеного Закону, складання будь-яких актів у довільній формі у ході здійснення перевірки, не допускається.

19. У частині другій пункту 8 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «4. Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» проекту Порядку запропоновано визначити перелік дій суб’єкта нагляду, які вважатимуться як відмова суб’єкта нагляду, його відокремленого підрозділу у допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до проведення перевірки. Зокрема, зазначається, що однією з таких підстав може бути відмова керівника (уповноваженої особи) суб’єкта нагляду від ознайомлення з посвідченням на проведення перевірки.

Проте, вважаємо, це положення потрібно виключити з тексту проекту Порядку, оскільки, на нашу думку, може мати виключно суб’єктивне відношення перевіряючих осіб, та ґрунтуватись на неправильній оцінці дій суб’єкта нагляду. Як один із доказів підтвердження такого факту може бути лише здійснена відеозйомка дій.

Крім цього, у абзаці 4 частини другої пункту 8 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «4. Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» проекту Порядку пропонуємо після слів «суб’єкта нагляду» доповнити виразом «без поважних причин», а далі – по тексту проекту Порядку.

20. У пункті 9 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «4. Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» проекту Порядку встановлюється право уповноваженим НКРЗІ посадовим особам складати у довільній формі акт про неможливість проведення перевірки через відсутність користувача радіочастотного ресурсу України за місцем його реєстрації (місцем здійснення діяльності).

Вважаємо, що цей пункт підлягає виключенню із змісту проекту Порядку, що обґрунтовуємо наступним. По-перше, відповідно до частини п’ятнадцятої статті 4 та частини четвертої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», складання будь-яких актів у довільній формі у ході здійснення перевірки не допускається. А, по-друге, положенням пропонується встановити альтернативу при складанні акту та фіксації місця: або місце реєстрації, або місце здійснення діяльності, що вважаємо неприпустимим.

21. У пункті 11 Розділу VІ «Порядок проведення перевірок» «4. Порядок допуску уповноважених НКРЗІ посадових осіб до здійснення перевірки» проекту Порядку встановлюється право уповноваженим НКРЗІ посадовим особам складати у довільній формі в двох примірниках акт про вчинення перешкод, які не дають здійснювати перевірку в повному обсязі.

Проте, зазначене положення проекту Порядку не відповідає вимогам частини п’ятнадцятої статті 4 та частини четвертої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», де зазначено, що складання будь-яких актів у довільній формі у ході здійснення перевірки не допускається, тому назване положення підлягає виключенню з тексту проекту Порядку.

Крім цього, у проекті Порядку не запропоновано вичерпний перелік дій суб’єкта нагляду, які можуть розцінюватись як такі, що створюють перешкоди у проведенні перевірки уповноваженими НКРЗІ посадовими особами.

22. У пункті 20 Розділу VІІ «Порядок оформлення результатів перевірок» проекту Порядку пропонується встановити, що з метою перевірки виконання вимог розпоряджень НКРЗІ чи приписів уповноважених НКРЗІ посадових осіб про усунення виявлених порушень, НКРЗІ може провести позапланову перевірку.

Вважаємо, що зміст даного пункту проекту Порядку є невизначеним та нечітким, оскільки не встановлює обов’язковість перевірок з боку НКРЗІ усіх, без виключення, суб’єктів нагляду з питань виконання ними вимог розпоряджень НКРЗІ чи приписів уповноважених НКРЗІ посадових осіб про усунення виявлених порушень, а надає НКРЗІ право вибірковості при проведенні таких перевірок. Оскільки, в даному пункті проекту Порядку не визначається процедура та порядок перевірки, пропонуємо, положення пункту 20 виключити із Розділу VІІ «Порядок оформлення результатів перевірок» проекту Порядку та включити до пункту 1 Розділу ІV «Позапланові перевірки» проекту Порядку, у якому буде наведено вичерпний перелік підстав для проведення позапланової перевірки.

 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що проект Порядку потребує суттєвого доопрацювання з метою врахування в ньому вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та недопущення ущемлення прав та законних інтересів суб’єктів нагляду.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                             О. Федієнко