Лист №118 від 05.07.2017р. Голові Національного банку України Гонтаревій В.О. щодо проекту постанови Правління Національного банку України про затвердження змін до Інструкції

Вихідні реквізити
№118
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Національний банк України

Голові Національного банку України

Гонтаревій В.О.

вул. Інститутська, 9

 м. Київ

 01601

 

 

Вих.№118

Від 05 липня 2017р.

 

Щодо проекту постанови Правління Національного банку України

про затвердження змін до Інструкції про порядок відкриття,

використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

 

Шановна Валеріє Олексіївно!

 

         Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 190 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

         Національний банк України запропонував для громадського обговорення проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – Проект).

         Ретельно вивчивши запропонований до обговорення текст документу, просимо прийняти до уваги наступні наші пропозиції щодо проекту постанови Правління Національного банку України про затвердження змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами); Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577 (зі змінами); Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами) (далі – Проект):

  1. У п. 3.7. Глави 3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (далі – Інструкція) пропонуємо змінити назву додатку 3 на наступну: «картки із зразками підписів(додаток 3)» та внести відповідні зміни до тексту додатку 3, оскільки 23.03.2017 р. Верховна рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями», згідно з яким до низки нормативних актів були внесені зміни (набудуть чинності через три місяці після опублікування Закону) щодо скасування вимоги про обов’язковість використання печатки суб’єктами господарювання. Частину 3 ст. 181 Господарського кодексу України було викладено у новій редакції, згідно з якою відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.
  2. Пункт 5.4 Глави 5 Інструкції пропонується доповнити після абзацу другого новим абзацом третім.

         Вважаємо за доцільне для запобігання неправильного розуміння (можливе тлумачення згідно із яким слово «працівник» може трактуватися як особа, яка працює на фізичну особу) між словами «працівника» та «фізичної особи» вставити «-», та викласти відповідний абзац у наступній редакції: “перерахування на рахунок працівника-фізичної особи коштів для забезпечення витрат на відрядження за кордон на підставі заяви (наказу) та розрахунку витрат”.

  1. Проектом пропонується абзаци третій-п’ятий пункту 6.6 Інструкції замінити новим абзацом третім.

         Аналогічні за своїм змістом положення містять інші пункти у Проекті (зокрема, п. 6.11) та пункти у тексті вже діючої Інструкції.

         З огляду на те, що Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (затв. Наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 N 779) передбачає ситуації, коли особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, пропонуємо доповнити відповідні пункти Інструкції, що передбачають пред’явлення документу, що посвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, наступними уточненнями: “(за виключенням фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).”

  1. Проектом вносяться зміни до пункту 9.5 глави 9 Інструкції. Згідно із зазначеними змінами, за вкладним (депозитним) рахунком суб’єкта господарювання можуть проводитися операції, пов’язані з відступленням власником такого рахунку на користь іншої особи-резидента права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) в національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи-резидента, якій були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу.

         Аналогічні за змістом зміни пропонується внести до  пункту 10.12. Інструкції в частині, що регулює відносини фізичної особи та банківської установи.

         Також пропонується внести зміни до пункту 3.1 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами (далі – Положення), згідно із якими забороняється проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками юридичної особи, крім операцій, пов’язаних з відступленням власником такого рахунку на користь іншої особи-резидента права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому разі кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи-резидента, якій були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу.

         Аналогічні за змістом зміни пропонується внести до пункту 3.2 Положення в частині, що регулює відносини фізичної особи та банківської установи.

         Такі зміни суперечать положенням чинного законодавства України.

         Згідно ч. 1 ст. 514 ЦКУ до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

         Введення до тексту Інструкції та Положення імперативних норм, згідно з якими кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи-резидента, якій були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу, як це запропоновано у Проекті, призведе до невідповідності норм Інструкції та Положення вимогам Цивільного кодексу України, зокрема ч.1 ст. 514 ЦКУ в частині умов, що існували на момент переходу прав вимоги.

         Фактично такі зміни призведуть до зменшення прав особи, якій були відступлені права вимоги за договором банківського вкладу, оскільки, набуваючи відповідні права вимоги, така особа може мати на меті не отримання коштів на свій поточний рахунок, а бажає використати такі права вимоги у інший спосіб (в т.ч. здійснити подальші дії щодо такого права вимоги, обміняти, подарувати його тощо).

         Конституція України (ст. 41) гарантує кожній особі право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. При цьому встановлено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. В свою чергу запропоновані зміни призведуть до неможливості вільно розпоряджатися своєю власністю. Оскільки власністю особи є саме право вимоги, яке після вчинення правочину по переходу прав одразу ж зникне в результаті переведення коштів на рахунок нового власника прав вимоги, запропоновані Проектом зміни, звичайно, призведуть до порушенням прав нового власника.

         На підставі вищенаведеного пропонується з абзацу сьомого пункту 3.1, абзацу третього пункту 3.2 проекту змін до Інструкції, абзацу п’ятого пункту 9.5 та абзацу четвертого пункту 10.12 проекту змін до Положення виключити наступні речення: «У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи-резидента, якій були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу».

 

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                          О.Федієнко