Положення про порядок сплати вступних, членських внесків членами Інтернет Асоціації України (ІнАУ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

Затверджено 26-ми Загальними зборами (З’їздом)

Інтернет Асоціації України 19.04.2019 року

 

1.      Загальні положення

1.1.  Членські внески до Інтернет Асоціації України (далі за текстом – Асоціація) поділяються на:

1)   Вступний членський внесок – обов’язковий для сплати членами Асоціації внесок, зобов’язання по сплаті якого виникає лише один раз при вступі нового члена до Асоціації;

2)   Щорічні членські внески – обов’язкові для сплати членами Асоціації внески, зобов’язання по сплаті яких виникають у кожного члена Асоціації щороку за кожен календарний рік його членства;

3)   Разові членські внески – обов’язкові для сплати членами Асоціації внески, розмір і порядок сплати яких визначається рішенням Загальних зборів (З’їзду) членів Асоціації;

4)   Цільові членські внески – добровільні внески, що здійснюються членами Асоціації у розмірі та спосіб, погоджені із Правлінням Асоціації.

1.2.  Це Положення визначає розмір, порядок та періодичність сплати вступних та щорічних членських внесків до Асоціації та не регулює розмір та порядок сплати разових і цільових членських внесків, а також благодійних внесків.

1.3.  Це Положення, а також зміни та доповнення до нього затверджуються Загальними зборами (З’їздом) Асоціації, підписуються Головуючим на Загальних зборах (З'їзді) від імені всіх членів Асоціації та не потребують підписів їх представників.

 

2.      Розміри та порядок сплати вступних та щорічних членських внесків

2.1.  Розмір вступного внеску для Дійсних членів Асоціації становить 5 000 (п’ять тисяч) гривень, для Асоційованих членів Асоціації – 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень.

2.2.  Вступний членський внесок сплачується одним платежем у повній сумі впродовж 30 (тридцяти) банківських днів з моменту письмового повідомлення кандидата про прийняття рішення про його прийом до Асоціації шляхом публікації протоколу Загальних зборів (З’їзду) членів Асоціації на інтернет-сайті Асоціації.

2.3.  Розмір щорічних внесків для Дійсних членів Асоціації становить 5 000 (п’ять тисяч) гривень за кожен календарний рік членства, для Асоційованих членів Асоціації - 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень за кожен календарний рік членства.

2.4.  Щорічний членський внесок в рік прийняття відповідного члена до Асоціації не сплачується.

2.5.  Щорічні членські внески сплачуються один раз на рік у повній сумі за календарний рік членства або щоквартально за вибором члена Асоціації. У випадку, якщо член Асоціації обрав щоквартальний спосіб оплати, розмір чергового платежу становить одну четверту від розміру щорічного членського внеску.

2.6.   Щорічні членські внески за наступний рік сплачуються до початку наступного року, а у випадку, якщо член Асоціації обрав щоквартальний спосіб оплати, відповідні платежі здійснюються до початку наступного кварталу.

2.7.  Протягом одного календарного року член Асоціації має право на однократне відтермінування сплати щорічного членського внеску або його квартального платежу на строк до трьох місяців, за умови надання Асоціації відповідного гарантійного листа.

2.8.  Сплата вступних та щорічних внесків здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Асоціації. Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок Асоціації.

2.9.  Контроль за сплатою та обліком вступних та щорічних членських внесків покладається на Виконавчого директора Асоціації.