Положення про комітет з питань радіотехнологій

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 
Голова Правління
Інтернет Асоціації України
Т.В.Попова
 
Рішення Правління ІнАУ 
від “26” лютого 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет Інтернет Асоціації України з питань радіотехнологій

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комітет Інтернет Асоціації України з питань радіотехнологій (надалі – “Комітет”) є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який діє на громадських засадах.
1.2. Головною метою діяльності Комітету є забезпечення кваліфікованої експертної  підтримки Правління ІнАУ при прийнятті рішень з питань радіотехнологій.
1.3. Рішення, які приймаються Комітетом, мають рекомендаційний характер, повинні бути розглянуті Правлінням ІнАУ та приймаються до уваги під час прийняття рішень з питань радіотехнологій.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Створення сприятливих умов для впровадження та використання членами ІнАУ сучасних радіотехнологій.
2.2. Участь в розробці та вдосконаленні нормативних актів, які стосуються радіотехнологій.
2.3. Забезпечення участі ІнАУ в реалізації проектів з використанням радіотехнологій.
2.4. Консультаційно-інформаційна підтримка компаній-членів ІнАУ з питань радіотехнологій.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ

3.1. Персональний склад Комітету формується з представників компаній-членів ІнАУ, представників інших підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету.
3.2. Комітет вважається сформованим, якщо до його складу входять не менше шести осіб. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.
3.3. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.
3.4. В роботі Комітету можуть брати участь інші особи, запрошені в якості експертів.
3.5. Прийом до Комітету нових членів та виключення членів з Комітету здійснюється правлінням ІнАУ за поданням Голови Комітету.
3.6. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:

 • з ініціативи самого члена Комітету;
 • в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.7. Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій-членів ІнАУ.

3.8. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь- якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету.
3.9. Призначення нового голови Комітету проводиться:

 •  при створенні Комітету;
 •  за письмовою вимогою більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комітету; 
 •  з ініціативи Правління ІнАУ;
 •  за власним бажанням голови Комітету.

3.10. Голова Комітету:

 •  Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;
 •  Cкликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання, Комітет може проводити засідання у режимі віддаленої роботи;
 •  Головує на засіданнях Комітету;
 •  Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;
 •  Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.11. Діловодство Комітету здійснює Секретар, якого призначає Голова Комітету з числа членів Комітету, або співробітник Адміністрації ІнАУ за згодою Правління ІнАУ.
3.12. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в ІнАУ.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.
4.2. Комітет розглядає питання:

 • відповідно до затвердженого плану роботи;
 • з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;
 • викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у два місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які беруть участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.
4.4. Порядок проведення засідань може бути деталізований Регламентом роботи Комітету, який приймається не менш ніж 75% його повного складу.
4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.
4.6. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.
4.7. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника та делегувати йому частину своїх функцій.
4.8. Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ

5.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.
5.2. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос головуючого має вирішальне значення.
5.3. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до рішення.
5.4. Усі рішення Комітету, які виносяться на засідання Правління ІнАУ повинні бути оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.
5.5. Інформація по результатам засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ІнАУ.
5.6. За результатами роботи Комітету та його рішенням, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ.