Положення про Комітет з питань інтернет-реклами

 

 

Затверджено рішенням Правління ІнАУ зі змінами від 19.10.2018

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комітет Інтернет Асоціації України з питань інтернет-реклами (надалі – “Комітет”) є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою Комітету є координація дій компаній - членів ІнАУ у питаннях забезпечення розвитку ринку інтернет-реклами.

1.3. Комітет взаємодіє з іншими комітетами ІнАУ з профілюючих питань.

1.4. Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і повинні бути розглянуті Правлінням ІнАУ.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Активне сприяння розвитку прозорої та збалансованої системи соціологічних досліджень української аудиторії мережі Інтернет. Напрацювання пропозицій щодо вдосконалення системи соціологічних вимірів української аудиторії Інтернет на замовлення ІнАУ.

2.2. Популяризація ідеї використання соціологічних даних щодо української аудиторії мережі Інтернет для реалізації науково обґрунтованих підходів щодо подальшого розвитку основних сегментів мережі Інтернет.

2.3. Сприяння розвитку ринку інтернет-реклами України. Розробка критеріїв оцінки ринку інтернет-реклами України.

2.4. Розробка рекомендацій щодо співпраці ІнАУ з іншими учасниками вітчизняного та міжнародного ринку медіа-вимірювань та міжнародними організаціями у сфері інтернет-реклами та соціологічних досліджень.

2.5. Сприяння реалізації заходів, спрямованих на поширення в Україні міжнародного досвіду у сфері соціологічних досліджень.

2.6. Участь у аналізі законодавчих та нормативних актів, які мають вплив на розвиток вітчизняного ринку інтернет-реклами, та розробка пропозицій щодо цих документів.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ 

3.1. Персональний склад Комітету формується з представників компаній-членів ІнАУ, представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету в складі не менше семи осіб.

3.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

3.3. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.

3.4. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за поданням Голови Комітету.

3.5. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:

  • з ініціативи самого члена Комітету;
  • в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.6. В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені в якості експертів, з правом дорадчого голосу.

3.7. Голова Комітету призначається Правлінням ІнАУ строком на один календарний рік. Одна й та сама особа не може бути Головою Комітету більше ніж два строки. Комітет подає Правлінню ІнАУ рекомендацію щодо кандидатури Голови Комітету на наступний рік до 01 грудня поточного року.

Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій – членів  ІнАУ.  На період до чергового З’їзду ІнАУ 2019 року кандидат також може обиратися з числа членів Комітету, які є представниками організацій – кандидатів у члени ІнАУ.

3.8. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь- якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом ІнАУ або рішенням Правління ІнАУ.

3.9. Призначення нового голови Комітету проводиться:

3.9.1. при створенні Комітету;

3.9.2. за письмовою вимогою більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комітету;

3.9.3. з ініціативи Правління ІнАУ;

3.9.4. по закінченні терміну повноважень попереднього Голови.

3.10. Голова Комітету:

3.10.1. Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;

3.10.2. Не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;

3.10.3. Головує на засіданнях Комітету;

3.10.4. Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;

3.10.5. Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.11. Діловодство Комітету здійснює або Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або співробітник Адміністрації ІнАУ за згодою Правління ІнАУ.

3.12. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в ІнАУ.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ 

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2. Комітет розглядає питання:

4.2.1. відповідно до затвердженого плану роботи;

4.2.2. з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;

4.2.3. викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4.Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

4.6. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.7. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ 

5.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.2. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос головуючого має вирішальне значення.

5.3. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до протоколу.

5.4. Усі рішення Комітету, які виносяться на засідання Правління ІнАУ повинні бути  оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.

5.5. Інформація по результатам засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ІнАУ.

5.6. За результатами роботи Комітету, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ.