Положення про Комітет з питань телебачення та медіаконтенту

Затверджено рішенням Правління ІнАУ від 05.04.2013  

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет ІнАУ з питань телебачення та медіаконтенту

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комітет Інтернет Асоціації України з питань телебачення та медіаконтенту (надалі – “Комітет”) є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою Комітету є координація дій компаній - членів ІнАУ у питаннях забезпечення розвитку ринку інтернет-мовлення (програмної послуги в мережі Інтернет, трансляції IPTV) та контенту .

1.3. Комітет взаємодіє з іншими комітетами ІнАУ з профілюючих питань.

1.4. Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і повинні бути розглянуті Правлінням ІнАУ.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Активне сприяння розвитку вітчизняного ринку платного телебачення, інтернет-мовлення, інтернет-контенту та супутніх сервісів. Розробка критеріїв оцінки вітчизняного ринку платного телебачення, інтернет-мовлення, інтернет-контенту та супутніх сервісів.

2.2. Забезпечення захисту авторських та суміжних прав у сфері платного телебачення, інтернет-мовлення, інтернет-контенту та супутніх сервісів.

2.3. Забезпечення захисту легальних учасників вітчизняного ринку платного телебачення, інтернет-мовлення, інтернет-контенту та супутніх сервісів.

2.4. Участь у аналізі законодавчих та нормативних актів актів, які мають вплив на розвиток вітчизняного ринку платного телебачення, інтернет-мовлення, інтернет-контенту та супутніх сервісів, розробка пропозицій щодо цих документів.

2.5. Долучення до розробки законодавчи і нормативних актів, яка здійснюється у даній сфері.

2.6. Недопущення прийняття законодавчих актів, які вводять монополію уповноважених державою організацій колективного управління, обмежують права і законні інтереси суб'єктів авторського права і суміжних прав, запроваджують неконтрольовані важелі адміністративного тиску на інформаційні ресурси та передбачають розширення сфер діяльності, які підлягають ліцензуванню.

2.7. Розробка рекомендацій щодо співпраці членів ІнАУ з іншими учасниками вітчизняного та міжнародного ринку платного телебачення, інтернет-мовлення, інтернет-контенту та супутніх сервісів.

2.8. Сприяння взаємодії об’єднань підприємств і громадських організацій, які діють у сфері вітчизняного ринку платного телебачення, інтернет-мовлення, інтернет-контенту та супутніх сервісів, координації їх діяльності у забезпеченні інтересів їх членів.

2.9. Сприяння реалізації заходів, спрямованих на поширення в Україні міжнародного досвіду у сфері платного телебачення, інтернет-мовлення, інтернет-контенту та супутніх сервісів.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ 

3.1. Персональний склад Комітету формується з представників компаній-членів ІнАУ, представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету в складі не менше семи осіб.

3.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

3.3. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.

3.4. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за поданням Голови Комітету.

3.5. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:
· з ініціативи самого члена Комітету;
· в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.6. В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені як експерти, з правом дорадчого голосу.

3.7. Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій - членів ІнАУ. Одна особа не може бути Головою двох чи більше комітетів ІнАУ.

3.8. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь- якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом ІнАУ або рішенням Правління ІнАУ.

3.9. Призначення нового голови Комітету проводиться:

3.9.1. при створенні Комітету;

3.9.2. за письмовою вимогою більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комітету;

3.9.3. з ініціативи Правління ІнАУ;

3.9.4. по закінченні терміну повноважень попереднього Голови.

3.10. Голова Комітету:

3.10.1. Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;

3.10.2. Не рідше одного разу на два місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;

3.10.3. Головує на засіданнях Комітету;

3.10.4. Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;

3.10.5. Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.11. Діловодство Комітету здійснює або Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або секретар ІнАУ за згодою Правління ІнАУ.

3.12. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в ІнАУ.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ 

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2. Комітет розглядає питання:

4.2.1. відповідно до затвердженого плану роботи;

4.2.2. з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;

4.2.3. викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у два місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4. За наявності технічної можливості можлива заочна форма участі членів Комітету у засідання Комітету з правом голосу (з використанням засобів відеозв’язку).

4.5. Планові засідання Комітету проходять в офісі ІнАУ, о 16 годині, в передостанній четвер кожного непарного місяця. У випадку, якщо зазначений день є святковим - засідання проводиться в перший робочий день після свята.

4.6. Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.7. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

4.8. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.9. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ 

5.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.2. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос головуючого має вирішальне значення.

5.3. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до протоколу.

5.4. Усі рішення Комітету, які виносяться на засідання Правління ІнАУ, повинні бути  оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.

5.5. Інформація по результатам засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ІнАУ.

5.6. За результатами роботи Комітету, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ.