Положення про Комітет з питань захисту економічної конкуренції

Зміни до Положення прийнято рішенням Правління ІнАУ від 21.10.2021

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комітет Інтернет Асоціації України з питань захисту економічної конкуренції (далі – «Комітет») є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (далі – «ІнАУ»), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою Комітету є взаємодія з компаніями – членами ІнАУ у питаннях забезпечення захисту економічної конкуренції, запобігання демпінгу, запобігання встановленню дискримінаційних цін, протидії недобросовісній конкуренції, підготовка пропозицій щодо взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування та іншими суб’єктами господарювання щодо захисту економічної конкуренції та сприяння вдосконаленню законодавства у цій сфері.

1.3. Метою діяльності Комітету не є досягнення будь-якої угоди щодо розподілу ІКТ–ринку  або ринку послуг з доступу до мережі Інтернет у жодний спосіб, який би порушив чинне антимонопольне законодавство України.

1.4. Комітет взаємодіє з іншими комітетами ІнАУ з профілюючих питань.

1.5. Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і повинні бути розглянуті Правлінням ІнАУ.

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Пропагування на телекомунікаційному ринку України ідей добросовісної конкуренції, в т.ч. міжнародного досвіду, розроблення проектів норм професійної етики учасників ринку послуг Інтернет та ІКТ, телебачення;

2.2. взаємодія з державними органами з питань дотримання суб’єктами господарювання законодавства у сфері захисту економічної конкуренції на ринку телекомунікацій, у підготовці  та удосконаленні нормативно-правової бази у сфері демонополізації економіки, забезпечення захисту економічної конкуренції, запобігання встановленню дискримінаційних цін, протидії недобросовісній конкуренції, заборони безоплатного надання послуги (крім випадків, визначених законом), запобігання встановлення демпінгових цін, запровадження часових обмежень в проведенні маркетингових акцій, тощо;

2.3. сприяння захисту Членів ІнАУ від порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

2.4. участь у здійсненні аналізу законодавчих та нормативних актів у сфері захисту економічної конкуренції.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ 

3.1. Персональний склад Комітету формується з представників компаній-членів ІнАУ, представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету в складі не менше семи осіб.

3.2. Правління ІнАУ звертається до АМКУ з пропозицією направити свого представника для роботи у складі Комітету.

3.3. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

3.4. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.

3.5. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за поданням Голови Комітету.

3.6. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:

з ініціативи самого члена Комітету;

в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.7. В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені в якості експертів, з правом дорадчого голосу.

3.8. Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій - членів ІнАУ.

3.9. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь- якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом ІнАУ або рішенням Правління ІнАУ.

3.10. Призначення нового голови Комітету проводиться:

3.10.1. при створенні Комітету;

3.10.2. за письмовою вимогою більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комітету;

3.10.3. з ініціативи Правління ІнАУ;

3.10.4. по закінченні терміну повноважень попереднього Голови.

3.11. Голова Комітету:

3.11.1. Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;

3.11.2. Не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;

3.11.3. Головує на засіданнях Комітету;

3.11.4. Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;

3.11.5. Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету.

3.12. Діловодство Комітету здійснює або Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або співробітник Адміністрації ІнАУ за згодою Правління ІнАУ.

3.13. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в електронному вигляді в ІнАУ.

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ 

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2. Комітет розглядає питання:

4.2.1. відповідно до затвердженого плану роботи;

4.2.2. з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;

4.2.3. викладені в заявах, які надійшли від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4.Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

4.6. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

 

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ 

5.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються очно відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні, або заочно в електронній розсилці Комітету простою більшістю голосів від членів Комітету.

5.2. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти” при очному прийнятті рішень, голос головуючого має вирішальне значення.

5.3. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до протоколу.

5.4. Протокол засідання Комітету надсилається в розсилку Комітету впродовж 2-х днів після засідання та після узгодження направляється Правлінню ІнАУ і публікується на веб-сайті ІнАУ.

5.5. Порядок заочного прийняття рішень:

Голова або Секретар Комітету публікує в розсилці Комітету проект рішення і ставить його на голосування. День публікації проекту рішення є днем ​​початку процедури заочного прийняття рішення.

Рішення вважається прийнятим шляхом заочного прийняття, якщо за нього проголосувала проста більшість від загального складу Комітету у термін, що не перевищує 5 робочих днів з дати публікації проекту рішення.

5.6. За результатами роботи Комітету, Правління ІнАУ при необхідності приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ. Рекомендації Комітету Правлінню обов’язкові до розгляду Правлінням.