Лист №98/1-2 від 16.06.2016 щодо зменшення звітного навантаження на операторів, провайдерів телекомунікацій

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

В.о. Голови Державної служби статистики України

Жук І.М.

 

Копія: Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

 

Вих. №98/1-2

від «16» червня 2016 р.

 

Щодо зменшення звітного навантаження

на операторів, провайдерів телекомунікацій

 

 

Інтернет асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

10 червня 2016 року набрав чинності Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі ˗ НКРЗІ) від 05.04.2016 №180 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 №739/28869 (далі - Порядок), яким затверджено форму звітності №1-К (піврічна) «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій» та форму звітності № 2-А (річна) «Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями».

Порядок, дія якого поширюється на всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на території України, розкриває перелік фінансово-економічних показників діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, які подаються ними до НКРЗІ з метою виконання останньою своїх повноважень, зокрема, для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення їх аналізу, моніторингу тарифів, підготовки аналітичних матеріалів щодо стану і розвитку галузі зв’язку, розгляду звернень споживачів, аналізу результатів державного нагляду в обсягах, формах та строки, визначені Порядком.

Слід зазначити, що Порядком значно розширено перелік показників діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій у порівнянні з показниками, які встановлювались рішенням НКРЗІ від 25.12.2008 № 1283 «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 № 60/16076.

ІнАУ неодноразово висловлювала зауваження та заперечення проти розширення показників звітності (листи від 16.02.2015 № 24, від 15.06.2015 № 100, від 30.07.2015 № 131). Як на одне із зауважень, ІнАУ вказувала, що показники звітності, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій до територіальних органів Державної служби статистики України (далі – Держстат), схожі з показниками, запропонованими у складі нових форм звітності НКРЗІ.

Проте, ці зауваження ІнАУ залишились неврахованими.

На сьогодні, операторами, провайдерами телекомунікацій подається до територіальних органів Держстату форма державного статистичного спостереження № 14-зв'язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку» (далі – Форма № 14-зв'язок).

Відповідно до пунктів 6, 7 Розділу II «Процедура надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації» Порядку оператори, провайдери телекомунікацій надають звітність та інформацію в паперовій формі з одночасним надсиланням копії в електронній формі. Повнота і достовірність звітності та інформації підтверджується підписом керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи та засвідчуються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності). Надання звітності в електронній формі здійснюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ в розділі «Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій» за допомогою відповідних програмних засобів, з накладанням електронного цифрового підпису.

Таким чином, інформація, необхідна органам Держстату для проведення статистичних спостережень може отримуватись із даних форм звітності № 1-К (піврічна) «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій» та форми звітності № 2-А (річна) «Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями».

Відповідно до статті 18 Закону України «Про телекомунікації» НКРЗІ має повноваження, зокрема, вносити пропозиції до органів державної влади щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, стандартів у сфері телекомунікацій.

А, відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011, зі змінами, НКРЗІ, відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку; бере участь у розробленні норм, стандартів і технічних регламентів у сфері програмного забезпечення, електронного документообігу, структури інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

НКРЗІ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про державну статистику» склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов'язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів державної статистики.

Одним із основних напрямів Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 145-р є, зокрема, поліпшення стану координації державної статистичної діяльності шляхом гармонізації законодавства у сфері державної статистики і суміжних з нею сферах з відповідними міжнародними стандартами та правовими нормами ЄС, сприяння розвитку співробітництва виробників статистичної інформації, посилення взаємодії з постачальниками адміністративних даних, забезпечення задоволення потреб користувачів статистичної інформації, зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження зворотного зв’язку з респондентами. Відповідно до Плану дій, що є додатком до зазначеного документу, посилення взаємодії з респондентами державних статистичних спостережень та постачальниками адміністративних даних має відбуватись за рахунок запровадження збирання державної статистичної звітності за принципом «єдиного вікна».

Враховуючи наведене, з метою зменшення звітного навантаження на операторів, провайдерів телекомунікацій та, відповідно, кількості часу та залучення людських ресурсів для складання відповідних форм звітності, просимо сприяти спрощенню надання звітно-статистичної документації операторами, провайдерами телекомунікацій та ініціювати відміну подання операторами, провайдерами телекомунікацій Форми № 14-зв'язок та запровадити можливість отримання Держстатом для проведення статистичних спостережень даних та форм звітності № 1-К (піврічна) «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій» та форми звітності № 2-А (річна) «Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями» на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

Крім зазначеного, у зв’язку з набранням чинності Порядком, звертаємо увагу НКРЗІ щодо необхідності неухильного виконання зобов’язання щодо перегляду та скасування положень про надання інформації у нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів, розробником яких є НКРЗІ, які визначають необхідність надання операторами, провайдерами телекомунікацій інформації стосовно різних аспектів своєї діяльності у сфері телекомунікацій та які дублюватимуть інформацію, яка надаватиметься у формах, затверджених Порядком.

Зазначене зобов’язання взяте на нараді 26.10.2015, яка була проведена за ініціативою Державної регуляторної служби України в ході обговорення проекту Порядку, залишається невиконаним та НКРЗІ не вживаються заходи щодо перегляду вимог до операторів, провайдерів телекомунікацій про надання інформації у наступних документах:

1. Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затверджений рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 та зареєстрований в Мін'юсті України 10.01.2013 за № 92/22624, яким визначено питання надання комісії з перевірки документів, пояснень, довідок, відомостей, матеріалів з питань, що виникають під час здійснення перевірки, а також подання НКРЗІ інформації у письмовій формі про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій або припису про усунення порушень законодавства про телекомунікації у встановлений у розпорядженні чи приписі строк;

2. Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затверджене рішенням НКРЗІ від 30.07.2013 №487 та зареєстроване в Мін'юсті України 19.08.2013 за № 1426/23958, яким визначено питання надання комісії з перевірки інформації та матеріалів, що стосуються вимірювань;

3. Проект Порядку видання приписів за результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗІ, прийнятий за основу рішенням НКРЗІ від 03.02.2015 № 68, передбачає отримання від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідні документи та інформацію, з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗІ;

4. Порядок проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору, затверджений рішенням НКРЗІ від 13.05.2010 №217 та зареєстрований в Мін'юсті України 14.07.2010 за № 525/17820, передбачає питання надання проектної, технічної та кошторисної документації, необхідних матеріалів, розрахунків, даних, додаткових відомостей, що стосуються об'єкта експертизи;

5. Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затверджений рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 560 та зареєстрований в Мін'юсті України 22.11.2012 за №1958/22270, встановлює процедуру подання документів на включення, внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, їх перелік тощо;

6. Порядок регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, затверджений рішенням НКРЗІ від 25.10.2012 №540 та зареєстрований в Мін'юсті України 12.11.2012 за № 1901/22213, встановлює процедуру подання оператором телекомунікацій до НКРЗІ відповідних обґрунтованих пропозицій для перегляду чинних тарифів, зокрема: економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (обов’язково дані про доходи, витрати, рентабельність); розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання; порівняльну таблицю чинних та нових тарифів із розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів;

7. Порядок регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, затверджений рішенням НКРЗІ від 25.10.2012 №540 та зареєстрований в Мін'юсті України 12.11.2012 за № 1901/22213, встановлює процедуру подання оператором телекомунікацій до НКРЗІ відповідних обґрунтованих пропозицій для перегляду чинних тарифів, зокрема: економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (обов’язково дані про доходи, витрати, рентабельність); розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання; порівняльну таблицю чинних та нових тарифів із розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів;

8. Порядок регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджений рішенням НКРЗІ від 02.04.2009 № 1438 та зареєстрований в Мін'юсті України 22.04.2009 за № 363/16379, встановлює процедуру подання оператором телекомунікацій до НКРЗІ відповідних обґрунтованих пропозицій для перегляду чинних тарифів, зокрема: економічні показники (обов'язково дані про доходи, витрати, рентабельність діяльності, звіт про виконання фінансового плану) діяльності оператора за останні 2 роки; порівняльну таблицю оплати працівників з урахуванням запровадження мінімальної заробітної плати в галузі відповідно до вимог законодавства про державний бюджет на відповідний рік; розрахунок фактичних витрат за останній звітний період (рік з поквартальним розподілом) порівняно з фактичними витратами за базовий період щодо кожного виду послуг, тариф на які необхідно переглянути та змінити; розрахунок тарифів виходячи із собівартості одиниці калькулювання; порівняльну таблицю діючих та нових тарифів з розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів; пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності зміни тарифів; інформацію стосовно прогнозного впливу нового рівня тарифів на фінансові та економічні показники діяльності оператора телекомунікацій та на розмір надходжень до державного бюджету;

9. Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затверджене рішенням НКРЗІ від 01.06.2007 № 769 та зареєстроване в Мін'юсті України 20.06.2007 за № 679/13946, встановлює, що усі оператори, які використовують номерний ресурс, зобов'язані щороку до 25 січня року, наступного за звітним, надавати НКРЗІ звіт про використання номерного ресурсу станом на 31 грудня минулого року. Оператори, які використовують міжнародні коди пунктів сигналізації, надають щорічні звіти щодо задіяння цих кодів до 1 грудня поточного року;

10. Правила взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджені рішенням НКРЗІ від 08.12.2005 № 155 та зареєстровані в Мін'юсті України 27.01.2006 за № 71/11945, встановлюють процедуру інформування регулятора з питань взаємоз'єднання;

11. Положення про якість телекомунікаційних послуг, затверджене рішенням НКРЗІ від 15.04.2010 № 174 та зареєстроване в Мін'юсті України 23.06.2010 за № 429/17724, встановлює вимогу щодо надання щорічної звітності про якість (не пізніше 30 січня року, наступного за звітним);

12. Порядок аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затверджений рішенням НКРЗІ від 25.08.2011 № 444 та зареєстрований в Мін'юсті України 13.09.2011 за № 1078/19816, встановлює перелік інформації, яка надається операторами для аналізу ринків або для їх перегляду;

13. Проект Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, який схвалений рішенням НКРЗІ від 14.10.2014 № 703, також передбачає отримання відповідної інформації.

 

Додатково зазначаємо, що ІнАУ звернулась листом від 11.02.2016 № 28 до Голови Комітету Верховної Ради України з питань зв’язку та інформатизації О. Данченка і запропонувала доповнити План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р, пунктом про внесення до нормативно-правових актів змін з метою недопущення випадків дублювання звітності та інформації, що надається операторами, провайдерами телекомунікацій до органів державної влади.

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                   О. Федієнко