Лист №194/1-5 від 26.10.2016 щодо рішення НКРЗІ від 30.08.2016 №455

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Кабінет Міністрів України

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

Міністерство фінансів України

 

Державна регуляторна служба України

Вих. №194/1-5

від «26» жовтня 2016 року

 

Щодо рішення НКРЗІ від 30.08.2016 № 455

 

Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 30.08.2016 № 455 (далі – проект рішення) прийнято за основу проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (далі – Правила).

Згідно повідомлення про офіційне оприлюднення проекту рішення та Аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) метою (цілями державного регулювання) проекту рішення, зокрема, є:

·         врегулювання відносин між операторами, провайдерами телекомунікацій та споживачами, зокрема в частині, що стосується скорочення переліку телекомунікаційних послуг та/або припинення їх надання;

·         встановлення заборони операторам, провайдерами телекомунікацій з власної ініціативи здійснювати скорочення переліку послуг або припинення їх надання.

Проте, аналіз проекту рішення показує, що запропоновані новації не в повній мірі відповідають вимогам законодавства, або потребують відповідного корегування.

 

І. Так, у визначенні терміну «несанкціоноване втручання» (несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж - дії осіб, що зафіксовані відповідно до законодавства і призвели до витоку, втрати, підробки, блокування, перекручення чи знищення інформації, порушення порядку маршрутизації трафіку, отримання послуг безоплатно або за тарифами, нижчими від тих, що встановлені, а також розповсюдження комп’ютерних вірусів) пропонується словосполучення: «що зафіксовані відповідно до законодавства» замінити на словосполучення: «що зафіксовані відповідним актом».

Звертаємо увагу, що питання визначення ієрархії актів цивільного законодавства України встановлено статтею 4 Цивільного кодексу України. До них відносяться Конституція України, Цивільний кодекс України, інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу, акти Президента України у випадках, встановлених Конституцією України, постанови Кабінету Міністрів України. Інші органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим можуть видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом.

Відсутність визначення у проекті рішення конкретного акту, а також процедури його оформлення, надасть можливість різного застосування положень Правил суб’єктами відносин, що регулюють Правила.

Такий підхід суперечить принципам забезпечення здійснення державної регуляторної політики, закріпленим у статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема, щодо доступності та однозначності положень регуляторного акта для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Пропозиції: залишити у діючій редакції Правила або конкретизувати, що таке «відповідний акт».

 

ІІ. Проектом рішення пропонується виключити з Правил визначення терміну «тимчасове припинення надання послуг», при цьому не враховано, що відповідно до частини третьої статті 65 Закону України «Про телекомунікації» «в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану оператори телекомунікацій з метою оповіщення та забезпечення телекомунікаційними послугами учасників ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відбудовних робіт та здійснення відповідних заходів Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними  адміністраціями та органами місцевого самоврядування за погодженням із ЦОВЗ можуть установлювати тимчасові обмеження в наданні телекомунікаційних послуг споживачам до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та скасування режиму надзвичайного стану».

Спроба розробників проекту рішень на рівні підзаконного акту скасувати частину повноважень ЦОВЗ не відповідає вимогам Конституції України та основам державної регуляторної політики.

Пропозиції: залишити у Правилах визначення «тимчасове припинення надання послуг» з урахуванням положень статті 65 Закону України «Про телекомунікації» та усі посилання на цей термін (визначення) по тексту Правил, зокрема, у підпункті 3 пункту 49 Правил (3) тимчасове припинення надання послуг (крім випадків виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, пошкодження телекомунікаційних мереж) із зазначенням орієнтовних строків та/або умов поновлення надання послуг).

 

ІІІ. Проектом рішення розробниками пропонується у пункті 39 Правил, в абзаці другому підпункту 17 (забезпечити споживачам швидкість доступу, визначену договором;) слово «доступу» замінити словами «передавання та приймання даних».

Звертаємо увагу, що згідно з визначенням терміну у Правилах «послуга з доступу до Інтернету» це «забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом».

Таким чином проста заміна слів буде мати у кінцевому вигляді зовсім іншу послугу - послугу з передачі данихобмін даними між кінцевими обладнаннями абонентів з використанням телекомунікаційних мереж»), яка також визначена діючими Правилами.

Така підміна термінів та визначень не відповідає вимогам Закону України «Про телекомунікації», зокрема визначенню терміну Інтернет, на підставі якого діючими Правилами було затверджено термін послуга з доступу до Інтернет.

Відповідно до вимог статей 6, 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Як вбачається з рішень Конституційного Суду України від 28 жовтня 2009 року у справі № 28-рп/2009, від 17 лютого 2010 року у справі № 6-рп/2010 органи державної влади, керуючись у своїй діяльності законами при врегулюванні у своїх актах відповідних питань, не можуть змінювати, доповнювати чи розширювати зміст цих законів.

Пропозиції: залишити абзац другий підпункту 17 пункту 39 Правил без змін.

 

IV. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. №615-р затверджено План заходів  щодо дерегуляції господарської діяльності (далі - План).

Пунктом 100 Плану поставлено завдання скасування положення щодо створення автоматизованої інформаційної системи обліку терміналів на території України, зокрема підпунктом 1 цього пункту визначено необхідність розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295” в частині виключення пункту 21 Правил (термін - IV квартал 2016 р.; виконавці - НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінфін).

Враховуючи мету (цілі) проекту рішення, цілком доречно змінами до проекту рішення пункту 21виключити з Правил У разі підключення до телекомунікаційної мережі оператора рухомого (мобільного) зв’язку кінцевого обладнання абонента, електронний код (ідентифікатор) якого, зокрема код IМЕI, не включений до узагальненої бази даних таких кодів, оператор повинен надіслати відповідне попередження на телефонний номер такого обладнання про можливе відключення із зазначенням причин. Відключення зазначеним оператором кінцевого обладнання здійснюється відповідно до законодавства».).

 

Пропонуємо НКРЗІ (при підготовці проекту рішення до схвалення), Держспецзв’язку, Мінфіну та ДРСУ (при погодженні проекту рішення), КМУ (при затвердженні постанови) врахувати надані зауваження та пропозиції.

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                О.Федієнко