Лист № 47 від 08.04.2020 ТОВ «ІМК» щодо надання інформації на запит стосовно процедури укладення договорів з доступу з КП «Київміськсвітло» та інших питань застосування Закону про доступ

Вихідні реквізити
Вих. № 47 від 08.04.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМК»

Директору ТОВ «ІМК»

                                                                                               ДОБРОНОГОВІЙ Д.В.

 

Вих. № 47

від 08.04.2020

 

Шановна Діно Валеріївно!

В Інтернет Асоціації України (далі – ІнАУ) розглянуто Ваше звернення від 28.01.2020 № 22/01 (отримане 07.04.2020) щодо процедури укладення договорів з доступу з КП «Київміськсвітло» та інших питань застосування Закону про доступ, за результатом чого надаємо наступну інформацію.

19 березня 2020 року оприлюднене рішення Київської міської ради від 12 березня 2020 року № 236/8406 «Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва» (далі – рішення).

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanovlennya_plati_za_dostup_do_elementiv_infrastrukturi_obyektiv_budivnitstva_transportu_energetiki_kabelno_kanalizatsi_elektrozvyazku_budinkovo_rozpodilno_merezhi_komunalno_vlasnosti_teritorialno_gromadi_mista_kiyeva/

Таке рішення Київською міською радою прийнято на виконання пункту 57 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ).

 

Пунктом 1 цього рішення встановлено, що плата за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва визначається підприємствами, установами, організаціями територіальної громади міста Києва, за якими закріплені такі об’єкти на праві господарського відання чи оперативного управління, у тому числі, перебувають на балансі (далі – балансоутримувачі), у розмірі, що не перевищує граничний розмір, встановлений статтею 17 Закону про доступ.

Підпунктами 2.1 та 2.2 пункту 2 цього рішення Київська міська рада зобов’язала балансоутримувачів забезпечувати на договірній основі безперешкодний та недискримінаційний доступ операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб, до об’єктів, які закріплені на праві господарського відання або оперативного управління, в тому числі перебувають на балансі та визначати у договорах з доступу розмір плати за доступ до об’єктів згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади.

 

Отже, після прийняття рішення Київською міською радою комунальні підприємства повинні здійснити власні розрахунки плати за доступ до відповідного елементу інфраструктури об’єкта доступу комунальної власності територіальної громади міста Києва з урахуванням методик, затверджених ЦОВВ. Але, розміри плати за доступ не повинні перевищувати граничні розміри плати за доступ, встановлені статтею 17 Закону про доступ.

Разом з цим, прийняття та оприлюднення рішення не означає, що комунальні підприємства, які надають операторам, провайдерам телекомунікацій доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва, автоматично повинні застосовувати такі тарифи. Для цього, сторони (тобто, балансоутримувач та оператор, провайдер телекомунікацій) повинні внести відповідні зміни до діючих договорів, відповідно до яких розміщено телекомунікаційні мережі та надається доступ до інфраструктури.

У разі укладення договору про доступ до нового об’єкту доступу інфраструктури комунальної власності територіальної громади міста Києва, комунальні підприємства повинні укладати договори відповідно до вимог рішення, Закону про доступ та нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього закону. Тобто, застосовувати розміри плати за доступ не вище, аніж це визначено у статті 17 Закону про доступ.

Звертаємо увагу, що рішення поширюється на випадки, коли об’єктами доступу є інфраструктура комунальної власності територіальної громади міста Києва. Рішення не поширюється, коли стороною по договору є ОСББ чи приватне підприємство, об’єднання тощо.

 

У разі доступу до об’єктів будівництва, якщо між власником та замовником, до набрання чинності Законом про доступ (04.06.2017), укладено та були чинні договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури певного об’єкта доступу, то:

такі договори діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених цими договорами. Тобто, у разі виникнення спірних питань по договору, сторони керуються умовами договору, положенням ЦК України, ГК України, іншими законодавчими актами, а не положеннями Закону про доступ;

на вимогу замовника або власника (володільця) інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність до частини шостої статті 16 Закону про доступ у місячний строк з дня виставлення вимоги. Тобто, оператор, провайдер телекомунікацій має право направити до власника (володільця) інфраструктури об’єкта доступу відповідне письмове звернення, яке останній зобов’язаний розглянути у місячний строк.

Отже, якщо оператор, провайдер телекомунікацій вважає за необхідне привести чинний договір у відповідність до Закону про доступ, в тому числі і розмір плати за доступ, то, повинен направити власнику (володільцю) інфраструктури об’єкта доступу відповідну пропозицію. Для цього необхідно:

1) з посиланням на абзац 2 частини другої Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про доступ підготувати лист-пропозицію про приведення чинного договору у відповідність із частиною шостою статті 16 Закону про доступ. Дія з приведення чинного договору у відповідність до Закону про доступ може бути виконана шляхом:

укладення додаткової угоди до основного договору, змінивши та/або доповнюючи окремі пункти такого договору;

укладення договору у новій редакції. При цьому рекомендуємо, щоб із тексту нового договору про доступ можна було зрозуміти, що цей договір є саме новою редакцією, а не заново укладеним договором. Це може бути реалізовано або шляхом укладення додаткової угоди до чинного договору, в якій зазначатиметься про те, що сторони дійшли згоди укласти додаткову угоду про те, щоб чинний договір викласти в новій редакції договору про доступ. Інший варіант може бути реалізовано шляхом укладення додаткової угоди до чинного договору, в якій сторони погоджують про припинення дії чинного договору з причин укладення цього договору у новій редакції договору про доступ. У новій редакції договору про доступ також бажано зазначати про те, що такий договір є саме новою редакцією попереднього договору, зазначивши реквізити такого договору.

Спосіб, залежно від обставин та погодження, сторони обирають окремо в кожному випадку;

2) залежно від обраного способу приведення чинного договору у відповідність до Закону про доступ розробити:

проект додаткової угоди, в якій буде вказано лише ті пункти, до яких пропонується внести зміни чи-то доповнення або

проект додаткової угоди, в якій буде запропоновано нову редакцію чинного договору або

проект додаткової угоди про припинення чинного договору у зв’язку з тим, що сторони дійшли згоди викласти договір у новій редакції договору про доступ + нова редакція договору про доступ.  

Власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний розглянути та підписати додаткову угоду у 20-ти денний строк з дати отримання документів.

Звертаємо увагу, що процедура приведення чинних договорів у відповідність до Закону про доступ, повинна відбуватись у чіткій відповідності з нормами ГК України та ЦК України, які регулюють питання внесення змін та доповнень до договору. В противному випадку та недотриманні таких процедур сторона може втратити ефективність захисту свого права в суді.

 

На практиці, іноді, виникає питання щодо правильності встановлення  та визначення, до якого саме об’єкту доступу належить елемент, який необхідно використати для розташування технічних засобів телекомунікацій. Так, Законом про доступ визначено, зокрема:

інфраструктура об’єкта будівництва - будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Тобто, опори зовнішнього освітлення, належні КП «Київміськвітло» та які використовуються операторами, провайдерами телекомунікацій для розташування телекомунікаційних мереж, є саме об’єктом будівництва, а не об’єктом електроенергетики.

Щодо визначення граничного розміру плати є окрема особливість. Необхідно керуватись граничним розміром плати за доступ, встановленим у пункті 4 розділу 4  Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25 вересня 2018 року № 247

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-18

інфраструктура кабельної каналізації електрозв’язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Інфраструктура КП «Київавтошляхміст» (мости) належить до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку (ККЕ) для розміщення технічних засобів.

 

Додатково:

При укладенні договору з доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики можна використати договір, який є додатком до Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 853

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/853-2018-%D0%BF

 

ІнАУ, ще в кінці 2018 року напрацювала рекомендації по застосуванню Закону, правил та методики щодо доступу до інфраструктури об’єкта будівництва.

https://inau.ua/news/inau-napracyuvala-rekomendaciyi-po-zastosuvannyu-zakonu-pravyl-ta-metodyky-shchodo-dostupu-do

  

Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що надані ІнАУ рекомендації не мають офіційного характеру.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                          А. Пятніков