Лист № 316 від 23.12.2011 р. Прем'єр-міністру України п. Азарову М.Я. Пропозиції ІнАУ "Інноваційність економіки та створення інтелектуального резерву"

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Прем'єр-мініструУкраїни

Азарову Миколі Яновичу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вих. № 316

від 23.12.2011 р.

 

Пропозиції Інтернет Асоціації України

до зустрічі з Прем‘єр-міністром України на тему:

«Інноваційність економіки та створення інтелектуального резерву».

 

Вельмишановний Миколо Яновичу,

Інтернет Асоціація України (ІнАУ) засвідчує Вам свою щиру повагу та зазначає, що стан розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), в якій працюють підприємства-члени нашої Асоціації, є одним з найбільш значних чинників формування інноваційності економіки та створення інтелектуального резерву України. Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (від 08.09.2011 № 3715-VI) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки визначено одним із стратегічних пріоритетних напрямків на 2011-2021 роки. Тому ми вважаємо дуже важливим привернути Вашу увагу до актуальних проблем вітчизняних підприємств сфери ІКТ, а також до нашого бачення шляхів подальшого інноваційного розвитку галузі.

Оцінка стану сфери ІКТ України

1. Галузь ІКТ, як найбільш інноваційна галузь економіки, змушена розвиватися у вкрай несприятливих умовах неякісного державного управління та втручання у її розвиток, в той час як у більш розвинених країнах світу основною тенденцією є зменшення регуляторного впливу держави, підтримка механізмів самоуправління.

2. Сегмент Інтернет не розглядається державою як найважливіший інструмент розвитку інформаційного суспільства та конкурентоспроможності держави у сучасному світі, а думка громадськості, професійних об‘єднань з широкого кола питань управління Інтернетом недооцінюється, а то і ігнорується державою.

3. Незважаючи на наявність документів вищого державного рівня – закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», на основі якого уряд прийняв відповідний план щодо його втіленню в життя, стан розбудови інформаційного суспільства в Україні не відповідає її потенціалу та можливостям.

4. Розвиток науки та освіти як головної бази для розвитку рівня інновативності економіки в цілому та ІКТ-галузі зокрема вкрай незадовільний.

Терміново необхідно вжити реальних дій по виконанню визначених Президентом та ВРУ завдань – бо інакше держава просто не має шансів на гідне майбутнє.

 

 

Необхідні кроки щодо сприяння розвитку сектору ІКТ як платформи для розбудови інформаційного суспільства та локомотиву інновацій в економіці

1. Завдання у сфері сприяння розвитку ІКТ-інфраструктури.

·         Створення сприятливих умов для подальшого розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та надання телекомунікаційних послуг, насамперед широкосмугового доступу в Інтернет, невтручання держави в регулювання Інтернет.

·         Розробка Державної програми  розвитку широкосмугового доступу в Інтернет на 2012-2017 рр (доручити НКРЗІ).

·         Включення доступу до Інтернет до переліку загальнодоступних (універсальних)  телекомунікаційних послуг лише за умови створення такої Програми та одночасної ліквідації права регулювання тарифів на таку універсальну послугу як доступ до Інтернет, що цілком відповідає передовій світовій регуляторній практиці. Інакше це загальмує розвиток Інтернету в країні, сприятиме монополізму та створить перешкоди для виходу на ринок нових гравців.

·         Визнання, що доступ до Інтернет є одним із важливих напрямків інтеграції в світову інтелектуальну, наукову і освітню систему, і припинення спроб ізоляції, виведення за межі світової мережі, обмеження доступу до українського сегменту Інтернет шляхом введення ліцензування, регулювання з боку НКРЗІ маршрутизації інтернет трафіку.

·         Залучення інвестицій до розбудови мережі Інтернет від якомога ширшого кола потенційних інвесторів шляхом спрощення умов доступу на ринок, в тому числі для приватних підприємців, спрощення і здешевлення шляхом розвитку конкуренції доступу до телекомунікаційної інфраструктури, в першу чергу кабельної каналізації електрозв’язку, сприяння розбудові інтернет-провайдерами власної інфраструктури з прямим виходом на основні центри концентрації інтернет-трафіку (Київ, Москву, Франкфурт, Лондон, Нью Йорк, Гонконг).

·         Перегляд «Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку» (Рішення НКРЗ від 08.09.2011 № 468) та внесення змін до механізму взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій (Рішення НКРЗ від 09.07.2009 № 1586), які б не дозволили сприяти посиленню монополізму.

·         Впорядкування на державному рівні питань доступу до «останньої милі» на об’єктах комунальної власності та надання НКРЗІ повноважень щодо регулювання цього питання.

·         Внесення змін та доповнень до законів України, які стосуються використання та отримання земельних ділянок під споруди зв’язку, розташування відповідного обладнання та належної апаратури.

·         Послаблення регуляторного впливу щодо використання радіоелектронних засобів, відмова від впровадження обов'язкового маркування обліковими марками радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, виробляються, реалізуються та експлуатуються в Україні (Рішення НКРЗ від 13.10.2011 №562).

·         Термінове прийняття Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у новій редакції, яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами, згоду на обов'язковість виконання яких надано Верховною Радою України, та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності.

2. Завдання у сфері розбудови в Україні інформаційного суспільства.

·         Якнайшвидше завершення адміністративної реформи в плані формування ефективного механізму взаємодії ЦОВЗ, НКРЗІ та ДКНІІ.

·         Внесення необхідних змін до Національної програми інформатизації та виконання плану дій щодо втілення в життя закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», забезпечення належного фінансування та суворого державного та громадського контролю за використанням коштів.

·         Концентрація ресурсів на найбільш актуальних завданнях розвитку інформаційного суспільства – розвитку системи e-government та  e-educations.

·         Забезпечення надання адміністративних послуг за допомогою ІКТ. Прийняття закону «Про електронні адміністративні послуги».

·         Неприйняття у другому читанні Законопроекту № 6523 «Щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», який вводить монополію уповноважених державою ОКУ, істотним чином обмежує права і законні інтереси суб'єктів авторського права і суміжних прав (що суперечить як чинному законодавству України, так і міжнародним угодам, ратифікованим Україною), запроваджує неконтрольовані важелі адміністративного тиску на інформаційні ресурси та передбачає розширення сфер діяльності, які підлягають ліцензуванню.

·         Виконання Указу Президента України № 1085 від 9.12.2010 року в частині заходів щодо ліквідації окремого державного органу забезпечення суспільної моралі та неприйняття у другому читанні законопроекту № 7132 «Про захист суспільної моралі», положення якого містять загрози розвитку інформаційного середовища України, створюють передумови для його руйнації.

·         Створення умов для ефективної співраці і партнерства держави, бізнесу і громадськості. Одним з кроків у цьому напрямі має бути відновлення роботи Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства, створеної постановою КМУ №4 від 14.01.2009 р.

·         Врахування досвіду та напрацювань організацій — членів Громадської ради з питань ІКТ, сформованих у доповідях 2005-2009 рр. «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

3. Завдання у створенні механізмів функціонування електронної економіки

·         Реальне впровадження технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо), розробка програми заходів щодо впровадження електронних документів, електрон­ного документообігу та електронного цифрового підпису, як це передбачено Законами України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

·         Підтримка економічної конкуренції серед підприємств забезпечення функціонування електронного цифрового підпису, недопущення монополізму у цьому сегменті.

·         Термінове прийняття Законопроекту № 6086  «Про електронну комерцію».

·         Впровадження дієвого механізму регулювання обігу електронних грошей, прийняття відповідних законодавчих актів у цій сфері.

4. Завдання у сфері розвитку науки та освіти

·         Внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності                        технологічних парків», які передбачають обмеження кількості створюваних технопарків вже зареєстрованими, а створення нових технопарків дозволити за участю наукових установ та технічних університетів, що мають для впровадження  науково-технічні розробки в сфері високих технологій, які відповідають загальнодержавним пріоритетам інноваційної діяльності.

·         Запровадження системних державних рішень, спрямованих на створення національних інноваційних структур (центрів, технополісів і технопарків) із розробки конкурентоспроможного програмного забезпечення тощо.

·         Внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність» щодо встановлення спрощеного механізму відкриття та закриття інноваційних підприємств, визначення нових видів підтримки інноваційної діяльності (гранти, надання цільових субсидій, інвестиції у статутний капітал та корпоративні права інноваційних підприємств, механізми венчурного фінансування), встановлення мети, основних принципів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері та можливих шляхів його реалізації.

·         Легалізація дистанційної освяти шляхом прийняття закону «Про дистанційну освіту» (або внесення відповідних змін до діючого законодавства) та розробка Державної програми «Дистанційна освіта з використанням ІКТ на 20012-2017 роки».

·         Забезпечення належного рівня комп’ютерної грамотності населення. Розвинуті країни вирішують цю проблему шляхом цільових державних програм з використання світового стандарту ECDL. Доручити ДКНІІ розробити таку цільову програму для  органів виконавчої влади.

 

З огляду на зазначене звертаємось до Вас з проханням підготувати відповідне Розпорядження Кабінету міністрів України щодо необхідних заходів на виконання завдань підвищення інноваційності економіки України за рахунок розвитку ІКТ-сфери та передбачити відповідні механізми контролю.

Інтернет Асоціація України зі свого боку готова надати в цьому необхідну експертну підтримку.

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України

 

Тетяна Попова