Лист № 237 від 10.10.2019 НКРЗІ щодо пропозицій до проекту Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг

Вихідні реквізити
Вих. № 237 від 10.10.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

 

 

Вих. № 237

від 10 жовтня 2019 року

 

Щодо проекту Порядку визначення ринків

певних телекомунікаційних послуг

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

19 вересня 2019 року на офіційному веб-сайті НКРЗІ за адресою http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг» (далі – проект рішення).

Термін надання пропозицій та зауважень до проекту рішення визначено до 15.11.2019.

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту рішення, надає свої зауваження та пропозиції для врахування.

1. В Аналізі регуляторного впливу до проекту рішення, необхідність прийняття запропонованого Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг (далі – проект Порядку) розробник мотивує, зокрема, тим, що «ринки, визначені в Переліку ринків, ґрунтуються на певних специфічних аспектах розвитку телекомунікаційного ринку країн Європейського Союзу. Враховуючи особливості динамічності сектору телекомунікацій, що характеризується постійними технологічними змінами та інноваціями, національними операторами телекомунікацій України впроваджуються нові послуги, тобто, змінюються товарні межі ринків, також змінюється географія їх надання.  Наприклад, з 01.05.2019 впроваджено послугу з перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного зв’язку)». «В ході громадського обговорення проекту Порядку аналізу, до НКРЗІ надходили звернення учасників ринку телекомунікацій з пропозиціями включити до цього проекту розділ «Визначення ринків певних телекомунікаційних послуг». Так, ТОВ «лайфселл», посилаючись на повноваження НКРЗІ, запропонувало внести зміни до проекту Порядку аналізу в частині визначення ринків (лист ТОВ «лайфселл» від 16.05.2019 № 1823).

Це єдине обґрунтування розробника щодо доцільності прийняття нормативно-правового акту, якого, вважаємо, не достатньо, оскільки, може бути неоправданим кроком рішення національного регулятора проводити аналіз ринку послуг з перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, адже, зазначений порядок достатньо врегульований відповідними нормативно-правовими актами. Навпаки, з впровадженням цієї послуги, споживач має можливість вибору постачальника послуг рухомого (мобільного) зв’язку залежно від пропозицій. А національний регулятор, шляхом прийняття відповідних рішень, має достатньо регуляторних механізмів для вирішення певної конфліктної ситуації, у разі наявності такої.

Також, вважаємо, що запропонований національним регулятором підхід та механізм визначення ринків певних телекомунікаційних послуг не узгоджується із положеннями Директиви 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) з урахуванням положень Директиви 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року (далі – Директива). Зокрема, статтею 15 Директиви передбачаються такі етапи визначення ринків:

  • публічна консультація;
  • консультація з національними регуляторними органами (згідно з консультаційною процедурою у статті 22 (2);
  • прийняття рекомендації про відповідні ринки товарів і послуг. При цьому зазначається, що в рекомендації будуть визначені ті ринки товарів та послуг в секторі електронних комунікацій, характеристики яких можуть бути такими, щоб засвідчити покладання правових зобов’язань, представлених в Спеціальних Директивах, без нанесення шкоди ринкам, які можуть визначатись в конкретних випадках згідно з конкурентним правом. Комісія визначає ринки у відповідності до принципів конкурентного права.

Статтею 6 Директиви передбачено, що національні регуляторні органи публікують свої національні консультаційні процедури, а їх результати мають бути зроблені загальнодоступними, за винятком випадків конфіденційності інформації.

Звертаємо увагу й на те, що національним законодавством не встановлено порядок процедури здійснення НКРЗІ публічної консультації, включаючи консультації з національними регулятивними органами, у ході здійснення процедури визначення ринків певних телекомунікаційних послуг.

На наш погляд, було б доречно процедури публічних консультацій, як окремі положення, включити у проект Порядку.

Таким чином, вважаємо, що розробником проекту рішення не враховані вимоги статті 15 та інших положень Директиви. Зазначене може поставити під сумнів результати досліджень національного регулятора, оскільки буде порушене принцип прозорості діяльності національного регулятора при регулюванні телекомунікаційних послуг.

 

2. Положеннями існуючого Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням НКРЗІ від 11.12.2018 № 640, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 54/33025 (далі – Порядок), зокрема, у пункті 3, зазначається перелік даних, які вказуються у рішенні про проведення аналізу ринку послуг, а, у пункті 2 наведено етапи проведення аналізу ринку послуг.

Проте, підходи, запропоновані у проекті Порядку, не у повній мірі узгоджуються з положеннями чинного Порядку, відповідно до якого здійснюється аналіз ринків, сформований відповідно до Індикативного переліку України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 Угоди.

 

3. У абзаці 3 розділу 3 проекту Порядку після слів «на запит(и) НКРЗІ» доповнити словами «відповідно до форми для збору даних, розроблених відповідно до п.2.2 розділу 2 цього Порядку.»

 

4. У абзацах 6 та 9 розділу 3 проекту Порядку уточнити період, за який будуть враховуватись дані, отримані під час проведення заходів державного нагляду за здійсненням діяльності у сфері телекомунікацій та від звернень операторів до НКРЗІ.

 

5. У пункті 6.4 проекту Порядку не розкрито, що саме слід розуміти у виразі «відносне підвищення цін», тобто, обставини дослідження та, ймовірно, відсоток підвищення, який може розцінюватись національним регулятором, як «відносне підвищення цін» тощо.

 

6. У пункті 7.2 проекту Порядку не розкрита одна із умов, на підставі якої здійснюватиметься визначення географічних меж ринків, а саме, що таке «віддання переваг споживачів певній території споживання послуг», «наявність значних відмінностей у цінах на послуги та їх якість».

Тобто, на нашу думку, доречно розробити відповідні анкети опитування споживачів тощо.

 

Враховуючи наведене, прийняття проекту рішення у запропонованій редакції є передчасним та потребує суттєвого доопрацювання відповідно до вимог національного законодавства, врахування інтересів учасників ринку телекомунікацій та захисту від прийняття національним регулятором упереджених та непрозорих рішень при визначенні ринків певних телекомунікаційних послуг, а також доцільності врахування рекомендацій Директиви.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                    А. Пятніков