Лист № 169 від 01.12.2021 Мін'юсту щодо відмови у державній реєстрації Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються

Вихідні реквізити
Вих. № 169 від 01.12.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство юстиції України

Міністру юстиції України

МАЛЮСЦІ Д.Л.

Вих. № 169

від 01.12.2021

 

Щодо відмови у реєстрації Порядку формування Переліку

програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються

 

Шановний Денисе Леонтійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) на офіційному вебсайті http://nrada.gov.ua було опубліковано проєкт Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються (далі – проєкт Порядку), який розроблено у зв’язку з тим, що на сьогодні процедура включення і виключення програм до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, не визначена.

ІнАУ, у визначений законодавством строк, листом від 12.10.2021 № 146 надала свої зауваження та пропозиції до проєкту Порядку.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» регуляторні, у тому числі нормативно-правові, акти мають проходити всі стадії прийняття та порядок оприлюднення актів, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Рішення Національної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Національна рада має право приймати регуляторні акти виключно у випадках, передбачених законом.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закону) усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Відповідно до статті 4 Закону принципи державної регуляторної політики, є зокрема:

збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

прозорість та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

З повідомлення Національної ради на офіційному вебсайті https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-zatverdyla-poryadok-formuvannya-pereliku-program-inozemnyh-teleradioorganizatsij-shho-retranslyuyutsya/ слідує, що 18 листопада 2021 року нею затверджено Порядок формування переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються та подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

Проте, звертаємо Вашу увагу, що до цього дня, ІнАУ не отримала відповіді від Національної ради щодо результатів розгляду листа від 12.10.2021 № 146, що, відповідно, є порушенням статей 4 та 9 Закону при розгляді та прийнятті Порядку.

 

Щодо зауважень по тексту проєкту Порядку.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» Верховна Рада України визначає державну політику щодо телебачення і радіомовлення, законодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і правового захисту працівників цієї сфери.

Виключні повноваження Національної ради, як конституційного, постійно діючого колегіального органу, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами, встановлено у розділі 3 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (далі – Закон про телебачення і радіомовлення). Серед повноважень Національної ради, визначених, зокрема, у статтях 13-15 Закону про телебачення і радіомовлення, відсутні повноваження з розроблення та затвердження власними рішеннями порядку/порядків формування переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються.

У статті 17 Закону про телебачення і радіомовлення також зазначається на те, що Національна рада наділена в межах своїх повноважень приймати регуляторні акти, у тому числі нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії.

До повноважень Національної ради, згідно з Законом про телебачення і радіомовлення, не віднесено повноваження, наведені у проекті підзаконного нормативно-правового акту, а саме повноваження та компетенції з розгляду питань про включення програм іноземної телерадіоорганізації до Переліку на підставі письмової заяви правовласника (виробника) програми або його уповноваженого представника, поданої за формою, встановленою Національною радою та право вимагати надання суб’єктами документів, перелік яких пропонується викласти у проєкті Порядку, «встановлювати відповідності змісту програм іноземної телерадіоорганізації вимогам положень, передбаченим пунктом 13 цього Порядку», звертатися до іноземної телерадіоорганізації, або його уповноваженого представника за додатковою інформацією, необхідною для прийняття рішення у випадках, передбачених Порядком, зобов’язувати заявника у разі зміни відомостей, що були зазначені у заяві та інших наданих документах, повідомляти про це Національну раду тощо.

На правильність нашої позиції також вказує і той факт, що у частині першій статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» визначено, що ретрансляція телерадіопрограм та передач, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення, на території України не обмежується. Порядок ретрансляції регулюється Законом України «Про телебачення і радіомовлення».

У частині другій статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» вказується тільки про «рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». І реалізація цього законодавчого положення відбувається шляхом ведення Національною радою Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України та Інформації щодо іноземних телепрограм, стосовно яких встановлено обмеження щодо розповсюдження на території України, які публікуються на офіційному вебсайті Національної ради.

Відтак, є ще більш незрозумілою позиція Національної ради, яка всупереч існуючим законодавчим положенням, має намір перебрати на себе і затвердити власним рішенням функції зі «встановлення відповідності змісту програм іноземної телерадіоорганізації вимогам положень, передбаченим пунктом 13 цього Порядку» (!),тобто, власним рішенням, яке є підзаконним актом, розширити повноваження та компетенції, встановлені законами.

Тому, якщо держава Україна має змінити існуючий та встановлений законом порядок ретрансляції телерадіопрограм та передач, то це може бути реалізовано виключно шляхом внесення змін у чинне законодавство, і ніяким чином не шляхом видання Національною радою підзаконних нормативно-правових актів.

З огляду на відсутність у Національної ради повноважень, прямо встановлених у Законі, щодо розроблення та затвердження власними рішеннями порядку/порядків формування переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються на території країни, вважаємо розроблення та впровадження проєкту Порядку суперечить як згаданим законам, так і статті 19 Конституції України, де зазначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Запропонований Національною радою контроль програм іноземних телерадіоорганізацій, встановлення вимог до правовласника (виробника) програми, причому, не в порядку, який може бути встановлено тільки і в межах закону, вважаємо, що суперечить і Європейській конвенції про транскордонне телебачення, ратифікованій із заявою та застереженням Законом № 687-VI від 17.12.2008.

Крім зазначеного вважаємо, що запропонованим проєктом Порядку буде обмежено доступ іноземних програм на ринок України, чим буде зменшено конкуренцію та створено «сприятливі умови» монополізму медіагруп.

Відтак, з огляду на вищенаведений аналіз, положення проєкту Порядку суперечать статтям 13-15, 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

 

Відповідно до пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 зі змінами, у державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт не відповідає Конституції та законам України, зокрема акт порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи і законні інтереси громадян та юридичних осіб або покладає на них не передбачені законодавством обов’язки, виходить за межі компетенції органу, що його видав, містить норми, що призводять або можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

З огляду на наведене, просимо відмовити у державній реєстрації Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, поданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

 

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                   Олександр Савчук