Лист № 126 від 26.12.2022 НКЕК щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК Про затвердження Порядку накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж регуляторних зобов'язань

Вихідні реквізити
Вих. № 126 від 26.12.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра

та надання послуг поштового зв’язку

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 126

від 26.12.2022

 

Щодо зауважень та пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження

Порядку накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж або

постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом

на оптових та/або роздрібних ринках регуляторних зобов’язань, їх зміну та зняття»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК) 14.12.2022 на офіційній сторінці НКЕК в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКЕК», «Регуляторні акти», опубліковано проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом на оптових та/або роздрібних ринках регуляторних зобов’язань, їх зміну та зняття» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження до проекту постанови можна подати до НКЕК до 27 грудня 2022 року.

            Враховуючи зазначене, в установлений термін надаємо зауваження та пропозиції до проекту постанови, які просимо врахувати.

            1. У пункті 3 Розділу 1 проекту Порядку надається визначення терміну «справедлива ціна – це ціна послуги, яка складається із собівартості та прибутку, норма якого встановленої НКЕК

            Просимо це поняття виключити із тексту проекту Порядку, що обґрунтовуємо наступним:

            1) таке поняття відсутнє в законодавстві України. Тому, не маючи загального визначення поняття у законах, встановлювати його у нормативно-правових актах невірно. ПКУ встановлено і застосовується таке поняття, як «звичайна ціна»;

            2) законодавство у сфері електронних комунікацій не встановлює яким чином встановлюється/визначається собівартість електронних комунікаційних послуг.

            Як альтернативна пропозиція, визначення терміну викласти у редакції:

            «справедлива ціна – це ціна послуги, яка складається із собівартості, розрахованої постачальником ЗРВ та прибутку, норма якого встановлена НКЕК на рівні, достатньому для виробничого розвитку.»

 

            2. Пункт 4 Розділу 1 проекту Порядку пропонуємо викласти у редакції:

            «4. Доведення рішення НКЕК про накладання (зміну, зняття чи скасування) регуляторних зобов’язань здійснюється через електронний кабінет електронної регуляторної платформи постачальникам, стосовно яких приймається рішення, та оприлюднюється на офіційному вебсайті НКЕК (крім тих частин рішення, що містять інформацію з обмеженим доступом, що визначається з урахуванням вимог законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян» та «Про захист персональних даних»).»

            Зазначена пропозиція обґрунтовується забезпеченням захисту інформації з обмеженим доступом.

 

            3. У пункті 1 Розділу 2 проекту Порядку пропонується встановити, що джерелами вибору НКЕК регуляторних зобов’язань, які накладаються на постачальника (постачальників) із значним ринковим впливом (далі – постачальник ЗРВ), зокрема, можуть бути: звіт про результати проведеного НКЕК аналізу ринку певних послуг (далі – Звіт НКЕК щодо аналізу ринку); пропозиції постачальника ЗРВ; пропозиції інших постачальників, які здійснюють діяльність на ринку певних послуг.

                        Проте, на наше переконання, цей пункт проекту Порядку не узгоджується із статтями 81, 82, 84 Закону, які визначають таку послідовність аналізу ринків електронних комунікацій, ринках регуляторних зобов’язань, їх зміну та зняття:

            - ідентифікація та визначення ринків, характеристики яких можуть обґрунтовувати запровадження регуляторних зобов’язань, згідно з порядком, який затверджує регуляторний орган (*на сьогодні такий порядок не затверджено, а чинний не приведено у відповідність до Закону). Рішення про ідентифікацію та рішення про визначення ринку регуляторного органу згідно з цією статтею приймаються після проведення консультацій відповідно до статті 22 Закону;

            - аналіз ринку та встановлення, чи є певний ринок електронних комунікацій таким, що підпадає під запровадження регуляторних зобов’язань, у порядку, встановленому регуляторним органом. Рішення регуляторного органу за результатами аналізу ринку, у тому числі про накладення, ненакладення чи скасування регуляторних зобов’язань, приймаються після проведення консультацій відповідно до статті 22 цього Закону;

            - накладення, зміна та зняття регуляторних зобов’язань. Регуляторний орган здійснює оцінку необхідності перегляду накладених регуляторних зобов’язань та за наявності підстав приймає рішення про внесення змін до таких зобов’язань, їх зняття або накладення нових зобов’язань відповідно до цієї статті. Такі рішення приймаються після проведення консультацій відповідно до статті 22 цього Закону.

            У частині другій статті 84 Закону чітко сформульовано, що, у разі визначення відповідно до статей 82 та 83 цього Закону постачальника електронних комунікаційних мереж або постачальника електронних комунікаційних послуг таким, що має значний ринковий вплив на певному ринку, регуляторний орган приймає рішення про накладення на нього відповідних зобов’язань із числа визначених статтями 85-90, 92-98 цього Закону.

            Тобто, у Законі не застосовується такий вираз, як «джерела вибору регуляторних зобов’язань» та не встановлено такого права «вибору» для регуляторного органу, а також не вказується про Звіт НКЕК щодо аналізу ринку.

            Відтак, регуляторний орган, фактично, пропонує встановити відмінний від встановленого у Законі порядок ідентифікації та визначення ринків, їх аналіз, встановлюючи додаткові підстави для накладення регуляторних зобов’язань, усуває проведення консультацій відповідно до статті 22 Закону на етапі ідентифікації та визначення ринку/ринків.

            Таким чином, пункт 1 Розділу 2 проекту Порядку підлягає виключенню, оскільки він не відповідає положенням статей 82, 83 Закону.

 

            4. Відповідно до пункту 86 статті 2 Закону постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом визнається постачальник, який самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання займає на ринку електронних комунікацій становище, еквівалентне домінуючому, а саме має економічний потенціал, який дає змогу діяти на ринку переважно незалежно від конкурентів і кінцевих користувачів. Визначення становища як еквівалентного домінуючому здійснюється регуляторним органом з урахуванням законодавства про захист економічної конкуренції.

            У частині другій статті 82 Закону встановлено, що проведення аналізу ринку здійснюється регуляторним органом та (у разі необхідності) у співпраці та з проведенням консультацій з Антимонопольним комітетом України в межах його повноважень, визначених законом.

                        Проте, у проекті Порядку взагалі не згадується про співпрацю та проведення консультацій з Антимонопольним комітетом України, а також випадки коли такі консультації є обов’язковими.

                        Тому, пункт 1 Розділу 3 проекту Порядку доповнити положенням такого змісту:

            «Регуляторний орган проводить консультації з Антимонопольним комітетом України перед накладенням, зміною та зняттям регуляторних зобов’язань.»

 

            5. У пункті 5 Розділу 4 слова «два робочі дні» замінити словами «п’ять робочих днів», оскільки, потрібен певний час для організаційної та юридичної підготовки учасників постачальника електронних комунікаційних послуг та/або мереж у засіданні.

 

            Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                          Олександр Савчук