Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 6 від 5.04.2012 р.

05.04.2012
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 6 від 05.04.2012 р.
м. Київ


Присутні:
Голова Правління:
О.Ольшанський

Члени Правління:
Б.Борисов
Д.Бурдук
Д.Грищук
В.Кравченко
В.Літовка
Т.Попова
В.Середа
М.Смілянець
О.Федієнко

Запрошені:
М.Бондарчук
О.Гудзь
Г.Карпов
В.Куковський


На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (10), що складає більшість від загального складу Правління (11).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.
Порядок денний засідання Правління ІнАУ 05 квітня 2012 р.

1. Затвердження нової редакції Регламенту роботи Правління ІнАУ
2. Затвердження Плану роботи Правління на 2012 рік
3. Щодо Статуту ІнАУ та складання Договору Інтернет Асоціації України.
4. Затвердження документів, необхідних для процедур проведення Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ.
5. Затвердження змін до Статуту ДП «УкрМОТ»
6. Про проведення опитування серед серед Членів ІнАУ та Учасників ДП «УкрМОТ»
7. Затвердження вимог до проекту реорганізації ДП «УкрМОТ»
8. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 15.03.2012
9. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань електронної комерції від 21.03.2012
10. Затвердження пропозицій установчих зборів Комітету ІнАУ з питань потокового мовлення та медіа контенту від 22.03.2012
11. Розгляд пропозицій змін до Регламенту та інших питань діяльності Технічного комітету ІнАУ.
12. Щодо проведення 13-ї Конференції ІнАУ та ДП «УкрМОТ» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку»
13. Щодо поданих до розгляду проектів невідкладної модернізації ДП «УкрМОТ».
14. Про надання інформації по технічному майданчику ДП «УкрМОТ» на вул.Гайдара, 50.
15. Різне.

Рішення

1. Затвердження нової редакції Регламенту роботи Правління ІнАУ
Слухали: В.Кравченко, Т.Попову
Ухвалили: Відкласти розгляд нової редакції Регламенту роботи Правління ІнАУ на період після проведення позачергового З’їзду ІнАУ.
Голосували: одноголосно.


2. Затвердження Плану роботи Правління на 2012 рік
Слухали: О.Ольшанського.
Ухвалили:
Затвердити План роботи Правління на 2012 рік. Доручити Виконавчому директору ІнАУ у строк до 12.04.2012 р. внести до Плану роботи Правління на 2012 р. інформацію щодо відповідальних осіб за виконання пунктів Плану за погодженням з членами Правління.
Голосували: одноголосно.


3. Щодо Статуту ІнАУ та складання Договору Інтернет Асоціації України.
Слухали: О.Ольшанського, О.Гудзь з інформацією про причини невиконання рішень З’їзду ІнАУ 2010 р. в частині державної реєстрації змін до Статуту.
Ухвалили:
3.1. Провести позачергові Загальні Збори (З’їзд) ІнАУ у зв’язку із невідкладною необхідністю затвердження Статуту ІнАУ в новій редакції, тексту Договору Інтернет Асоціації України та укладення такого Договору, відповідно до пп. 7.1., 7.2, 7.5 Статуту ІнАУ із подальшими змінами і доповненнями, зареєстрованими від 30 січня 2008 року.
Голосували:
За: 8 (Б.Борисов, Д.Бурдук, Д.Грищук, В.Кравченко, В.Літовка, О.Ольшанський, В.Середа, М.Смілянець)
Утримались: 2 (Т.Попова, О.Федієнко)

3.2. Позачергові Загальні Збори (З’їзд) ІнАУ провести у строк до 25 квітня 2012 р. Доручити О.Ольшанському та адміністрації ІнАУ забезпечити надання пропозиції щодо конкретної дати і місця проведення З’їзду.
Голосували: одноголосно.

3.3. Винести на розгляд позачергових Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ питання щодо визнання повноважень складу Правління ІнАУ, обраного ХІІІ Загальними Зборами (З’їздом) ІнАУ від 29.02.2012 р.
Голосували: одноголосно.

3.4. Доручити В.Кравченко та О.Гудзь у строк до 12.04.2012 р. підготувати та надати на розгляд Правлінню ІнАУ кінцеві проекти Статуту ІнАУ в новій редакції та тексту Договору Інтернет Асоціації України.
Голосували: одноголосно.


4. Затвердження документів, необхідних для процедур проведення Загальних Зборів (З’їзду).
Слухали: Т.Попову, В.Кравченко
Ухвалили:
4.1. Передбачити у «Положенні про порядок підготовки та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України» процедуру, яка накладає зобов’язання на уповноважених представників Членів ІнАУ щодо наперед визначеного голосування по тим питанням порядку денного, щодо яких є проект рішення.
Голосували:
За – 1 (Т.Попова)
Утримався – 1 (О.Федієнко).
Рішення не прийнято.

4.2. Доручити Т.Поповій у строк до 12.04.2012 р. внести відповідні зміни до проекту «Положення про порядок підготовки та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України», вилучивши з нього положення, які дублюють Статут ІнАУ. Проект документу затвердити у розсилці Правління ІнАУ.
Голосували: одноголосно.


5. Затвердження змін до Статуту ДП «УкрМОТ»
Слухали: О.Гудзь
Ухвалили:
5.1. У відповідності до рішень Правління ІнАУ від 14.02.2012 р. (пункт 3 Протоколу №3 засідання Правління ІнАУ від 14.02.2012) та рішення Правління ІнАУ від 23.02.2012 р. (пункт 4 Протоколу №4 засідання Правління ІнАУ 23.02.2012 р.) внести зміни і доповнення до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком», зокрема до п. 12.2.4, 12.3.7, 12.3.8 Статті 12 щодо встановлення строковості процедури голосування (30 календарних днів) та про те, що голосування вважається пройденим, якщо Претендент протягом строку голосування отримав згоду на включення його до мережі обміну трафіком простою більшістю голосів від кількості Учасників, які взяли участь у голосуванні.
5.2. Затвердити зміни до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком», які викладені у вигляді змін і доповнень до Статуту (нової редакції) Дочірнього підприємства «Українська мережа обміну трафіком», зареєстрованого 20 червня 2007 року Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 1070105007005010 та є його невід’ємною частиною (додаються).
5.3. Доручити Виконавчому директору Куковському В.В. від імені Інтернет Асоціації України як власника ДП «Українська мережа обміну трафіком», підписати зміни і доповнення до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком».
5.4. Уповноважити директора ДП «Українська мережа обміну трафіком» Гудзь О.В. здійснити державну реєстрацію змін і доповнень до Статуту (нової редакції) ДП «Українська мережа обміну трафіком».
Голосували:
За: 9 (Д.Бурдук, Д.Грищук, В.Кравченко, В.Літовка, О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, М.Смілянець, О.Федієнко)
Утримались: 1 (Б.Борисов)


6. Про проведення опитування серед Членів ІнАУ та Учасників ДП «УкрМОТ»
Слухали: О.Ольшанського
Ухвалили:
6.1. Провести опитування розсилці серед Членів ІнАУ та Учасників ДП «УкрМОТ» з таких питань:
- Чи потрібна юридична реорганізація ДП «УкрМОТ», і якщо «так», то у який спосіб ?
- Чи потрібна зміна правила «все всім», якщо «так», то яка ?
- Чи потрібно залучати іноземних учасників у точку обміну трафіком «ДП УкрМОТ»?
- Що потрібно ще зробити для розвитку ДП «УкрМОТ»?
6.2. . Опитування провести у строк до 12.04.2012 року включно, питання опитування розповсюдити у відповідних розсилках та на сайтах ДП «УкрМОТ» та ІнАУ.
6.3. Повідомити учасників опитування про те, що відповідь має містити, крім відповідей на зазначені питання, назву компанії, П.І.Пб. і посаду особи та підпис.
6.4. Повідомити учасників опитування про те, що опитування має інформаційний характер.
Голосували: одноголосно.


7. Затвердження вимог до проекту реорганізації ДП «УкрМОТ»
Слухали: Д.Грищука, Т.Попову
Ухвалили:
7.1. Затвердити вимоги до проекту реорганізації ДП «УкрМОТ» з урахуванням зауважень щодо можливості викладення пунктів документу у довільній послідовності та доповненням документу вимогою щодо викладення усіх планових показників у часовій точності не крупніше, ніж один рік.
7.2. Розіслати документ у відповідні розсилки ІнАУ та ДП «УкрМОТ» у строк до 30.04.2012 р. разом із супровідною запискою, яка має містити інформацію щодо порядку подання та розгляду документу.
Голосували:
За: 8 (Б.Борисов, Д.Бурдук, Д.Грищук, В.Кравченко, В.Літовка, О.Ольшанський, В.Середа, М.Смілянець)
Утримались: 2 (Т.Попова, О.Федієнко)


8. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 15.03.2012 р.
Слухали: В.Куковського
Ухвалили:
8.1. Взяти до відома інформацію про засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 15.03.2012 р. та про підсумки дослідження ринку медійної інтернет-реклами України.
8.2. Затвердити рішення Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами (протокол засідання від 15.03.2012 р. та включити до складу членів Комітету Паранько Сергія, керівника проектів з локалізації та розвитку Mail.ru в Україні.
Голосували: одноголосно.


9. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань електронної комерції від 21.03.2012 р.
Слухали: О.Ольшанського
Ухвалили:
Затвердити рішення засідання Комітету ІнАУ з питань електронної комерції від 21.03.2012 р.
Голосували: одноголосно.


10. Затвердження пропозицій установчих зборів Комітету ІнАУ з питань потокового мовлення та медіа контенту від 22.03.2012 р.
Слухали: Д.Грищука
Ухвалили:
10.1. Взяти до відома інформацію про установчі збори Комітету від 22.03.2012 р.
10.2. Затвердити назву Комітету: Комітет Інтернет Асоціації України з питань телебачення та медіа контенту.
10.3. Затвердити Положення про Комітет.
10.4. Призначити головою Комітету члена Правління ІнАУ Д.Грищука.
10.5. Затвердити персональний склад Комітету у кількості 12 осіб згідно протоколу установчих зборів Комітету від 22.03.2012 р.
10.6. Направити до складу Робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації з розробки змін до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» члена Комітету М.Пилипчука.
10.7. Доручити Д.Грищуку підготувати листа до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо розблокування видачі відповідних ліцензій провайдера програмної послуги. Текст листа затвердити в розсилці Правління.
10.8. Доручити голові Комітету по можливості взяти участь у підготовці законопроекту щодо скасування ліцензій провайдера програмної послуги.
Голосували: одноголосно.


11. Розгляд пропозицій змін до Регламенту та інших питань Технічного комітету ІнАУ
Слухали: В.Літовку
Ухвалили:
11.1. Затвердити зміни до Положення про Технічний комітет ІнАУ в частині організаційної структури комітету (пп. 3.1, 3.3, 3.5) з урахуванням зауваження щодо кількісного складу комітету – від 5 до 11 членів з правом голосу.
11.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ довести до відома членів ІнАУ та членів Технічного комітету рішення Правління про внесені зміни до Положення про Технічний комітет та про необхідність формування нового складу Технічного комітету у відповідності до нового Положення.
11.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ провести засідання кандидатів у склад Технічного комітету, на якому у відповідності до Положення про Технічний комітету ІнАУ мають бути сформовані пропозиції Правлінню про склад та Голову комітету.
Голосували: одноголосно.


12. Щодо проведення 13-ї Конференції ІнАУ та ДП «УкрМОТ» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку»
Слухали: О.Ольшанського
Ухвалили:
12.1. Провести Конференцію ІнАУ та ДП «УкрМОТ» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку» у період з 14 по 18 червня 2012 р. на базі ТОК «Судак».
12.2. Доручити адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» провести відповідну організаційну роботу щодо підготовки проведення конференції та провести попереднє інформування про конференцію у строк до 12.04.2012 р.
Голосували: одноголосно.


13. Щодо поданих до розгляду проектів невідкладної модернізації ДП «УкрМОТ»
Слухали: О.Ольшанського
Ухвалили:
Доручити С.Поліщуку та С.Першину підготувати та надати Правлінню на розгляд до 19.04.2012 р. остаточний проект технічної модернізації ДП «УкрМОТ» у відповідності до Вихідних даних для технічної модернізації ДП «УкрМОТ», затверджених Правлінням ІнАУ 13.03.2012 р. (п. 4 протоколу засідання Правління ІнАУ №5 від 13.03.2012 р.). Під час підготовки проекту розглянути пропозиції щодо проекту модернізації ДП «УкрМОТ», викладені ДП НТЦ «Уарнет» у електронному листі від 20.03.2012 р..
Голосували: одноголосно.


14. Про надання інформації технічному по майданчику ДП «УкрМОТ» на вул. Гайдара, 50.
14.1. Відповідність майданчика технічним вимогам для розміщення точок обміну трафіком UA-IX.
14.2. Договір оренди (суборенди), підтвердження власності майданчика орендатору.
14.3. Пояснювальна записка від співробітника ДП Поліщука С. по аварії 15.03.2012 р.
Слухали: О.Ольшанського, Т.Попову
Ухвалили:
14.1. Створити Тимчасову робочу комісію для перевірки у строк до 19.04.2012 р. усіх 3-х технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
14.2. Доручити Тимчасовій робочій комісії провести обстеження технічних майданчиків ДП «УкрМОТ» та скласти акт про перевірку з таких питань:
- відповідність «Технічним вимогам до технічних майданчиків для розміщення точок обміну трафіком UA-IX», затверджених рішенням Правління ІнАУ від 27.11.2008 р. (п. 4 протоколу засідання Правління ІнАУ № 11 від 27.11.2008 р.);
- перелік обладнання ДП «УкрМОТ», що знаходиться на майданчиках, перевірка відповідності акту інвентаризації ДП «УкрМОТ» від 01.12.2011 р. (наказ по ДП «УкрМОТ» про затвердження акту №55 п від 1.12.2011 р.) з урахуванням обладнання, що перебуває в офісі ДП «УкрМОТ», на ремонті і т.п.;
- загальний стан систем охолодження та енергопостачання обладнання технічних майданчиків, яке використовується, наявність резервних потужностей, застосовані схеми резервування, наявність та достатність джерел незалежного живлення, наявність можливості цілодобового доступу до майданчиків у разі виникнення аварійних ситуацій, наявність та доступність цілодобового чергового з відповідною технічною кваліфікацією;
- аналіз причин аварії на майданчику ДП «УкрМОТ» (Гайдара,50) 15.03.2012 р. та пропозиції щодо недопущення таких подій у майбутньому.
До акту по можливості додати копії або виписки договорів оренди (суборенди), із зазначенням кінцевого строку оренди (суборенди), та суттєвих умов подовження договору (якщо передбачено).
14.3. Тимчасову робочу комісію сформувати у складі: В.Літовка, О.Федієнко, В.Шинкаренко (ТОВ «УНТ») – за згодою, О.Тарсіс («Колокол»), А.Власко («Топнет»), І.Петухов («Адамант») – за згодою, А.Нагорнюк (В.О.К.С.) – за згодою, а також, без права голосу – представників майданчиків.
Голосували:
За: 9 (Б.Борисов, Д.Бурдук, Д.Грищук, В.Кравченко, В.Літовка, О.Ольшанський, В.Середа, М.Смілянець, О.Федієнко)
Утримались: 1 (Т.Попова)

14.4. Головою Тимчасової робочої комісії призначити В.Літовку.
Голосували:
За: 9 (Б.Борисов, Д.Бурдук, Д.Грищук, В.Кравченко, О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, М.Смілянець, О.Федієнко)
Утримались: 1 (В.Літовка)


15. Різне.
15.1. Про зміни в штатному розкладі ІнАУ та ДП «УкрМОТ»
15.1.1. Щодо посади члена Консультаційно-дорадчої ради на громадських засадах
Слухали: О.Ольшанського
Ухвалили: Доручити Виконавчому директору ІнАУ внести зміни до штатного розкладу ІнАУ, які передбачають введення посади радника Голови Правління з питань інформаційної безпеки на громадських засадах та скорочення посади члена Консультаційно-дорадчої ради на громадських засадах.
Голосували: одноголосно.

15.2. Щодо оптимізації штатного розкладу ІнАУ та ДП «УкрМОТ»
Слухали: О.Ольшанського
Ухвалили:
Доручити Виконавчому директору ІнАУ надати Правлінню проект нового штатного розкладу ІнАУ та ДП «УкрМОТ» з урахуванням оптимізації кадрів.
Голосували: одноголосно.

15.3. Про заяву на вступ до ІнАУ ТОВ «Т.Е.С.Т.»
Слухали: В.Кравченко
Ухвалили: Винести питання про розгляд заяви на вступ до ІнАУ ТОВ «Т.Е.С.Т.» (tm CITYNET) на позачергові Загальні Збори (З’їзд) ІнАУ (заява була подана у вигляді скан-копії 28.02.2012 р., поступила в оригіналі 01.03.2012 р).
Голосували: одноголосно.

15.4. Про торгові марки ІнАУ та ДП «УкрМОТ»
Слухали: О.Ольшанського
Ухвалили: Доручити адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» організувати реєстрацію відповідних торгових марок ІнАУ та UA-IX, по яким можна отримати домен першого рівня, за прискореною процедурою, та отримати по них домен першого рівня.
Голосували: одноголосно.

15.5. Про внесення змін до Резолюцїї та Протоколу XIII Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ.
Слухали: В.Кравченко
Звернутися до Головуючого та Голови секретаріату XIII Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ та рекомендувати Головуючому та Голові секретаріату XIII Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ привести у відповідність резолютивну частину Протоколу XIII Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ в частині вказування уповноваженого представництва осіб від компаній з протоколом Мандатної комісії.
Голосували:
За: 9 (Б.Борисов, Д.Бурдук, Д.Грищук, В.Кравченко, В.Літовка, О.Ольшанський, В.Середа, М.Смілянець, О.Федієнко)
Утримались: 1 (Т.Попова)

Головуючий на засіданні Правління О.Ольшанський

Секретар засідання Правління: В.Куковський