Открытое письмо к членам Интернет Ассоциации Украины

15.10.2004
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Відкритий лист до членів Інтернет Асоціації України
 
 
14 жовтня 2004 року відбулося засідання Комітету Інтернет Асоціації України з питань розвитку системи доменних імен, на якому розглядався правовий аналіз реєстраторського Договору на 2005 р. наданий  ТзОВ "Хостмайстер".  В результаті розгляду Комітет  прийняв рішення  рекомендувати Реєстраторам підписати договір, запропонований ТзОВ "Хостмайстер" з протоколами розбіжностей в разі, якщо до закінчення терміну дії договору не вдасться досягти згоди з питань, перелік яких під час засідання комітету узгоджено між ТЗОВ "Хостмайстер" та комітетом.
Інтернет Асоціація України зазначає, що в законодавстві України встановлений процедура підписання договору з протоколами розбіжностей (ст. 181 ГК України). Зокрема визначено, що за наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором. З іншого боку сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони. У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, телетайпограмами тощо).
 
І  якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо умов договору, заснованого на державному замовленні або такого, укладення якого є обов'язковим для сторін на підставі закону, або сторона - виконавець за договором, що в установленому порядку визнаний монополістом на певному ринку товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжностей, не передасть у зазначений двадцятиденний строк до суду розбіжності, що залишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими.
 
Додатки  до листа:
1) Юридична справка
2) Приклад протоколу розбіжностей.
3) Процедура підписання Протоколів розбіжностей.
 
          
 
      Директор                                                           А.Мішуренко

 

 
 
Додаток 1.    Юридична справка
 
Стаття 181 Господарського кодексу України
 
Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів
 
1. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.
 
2. Проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках.
 
3. Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору.
 
4. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.
 
5. Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони.
 
6. У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, телетайпограмами тощо).
 
7. Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо умов договору, заснованого на державному замовленні або такого, укладення якого є обов'язковим для сторін на підставі закону, або сторона - виконавець за договором, що в установленому порядку визнаний монополістом на певному ринку товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжностей, не передасть у зазначений двадцятиденний строк до суду розбіжності, що залишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими.
 
8. У разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються нормами Цивільного кодексу України.
 
 
 
 
 
Додаток 2  Рекомендований протокол розбіжностей.
 
Протокол розбіжностей
 до Договору про надання послуг № ___від "___" __________2004р.
 
між Сторонами, що мають намір його укласти, з одного боку, ТОВ "Хостмайстер" (Адміністратор),  в особі директора Мостового Б.М., що діє на підставі Статуту,   та,
 з іншого боку, _____________________ (Реєстратор) в особі _____________________  , що діє на підставі Статуту.
 
     м. Київ                                                                                                                                                15.10.2004 р.
 
Редакція 
ТОВ "Хостмайстер" Редакція
Реєстратора
П.3.3.2. Делегування одного доменного імені третього рівня - M грн. за один календарний рік, де M розраховується за формулою:
M = 24,03 грн. * (K / 5,3415) * (1 + ПДВ), де:
-    K - вартість одного долара США у гривнях за курсом НБУ на день платежу;
-    ПДВ - ставка податку на додану вартість (20 %). П.3.3.2. Делегування одного доменного імені третього рівня - M грн. за один календарний рік, де M розраховується за формулою:
M = 18,7 грн. * (K / 5,3415) * (1 + ПДВ), де:
-    K - вартість одного долара США у гривнях за курсом НБУ на день платежу;
-    ПДВ - ставка податку на додану вартість (20 %).
П. 3.8. У  разі  не  підписання Реєстратором направленого йому на підпис акта  про  надання послуг (без направлення у строки, передбачені п.3.7 цього  Договору,  письмової  мотивованої відмови від його підписання), Адміністратор має право призупинити надання послуг за цим Договором та не  несе  відповідальності  за  можливі збитки Реєстратора, спричинені такими діями. Відновлення надання послуг за цим Договором відбувається виключно після підписання Реєстратором акта про надання послуг. П. 3.8. У  разі  не  підписання Реєстратором одержаного ним акта  про  надання послуг (без направлення у строки, передбачені п.3.7 цього  Договору,  письмової  мотивованої відмови від його підписання), Адміністратор має право призупинити надання послуг за цим Договором та не  несе  відповідальності  за  можливі збитки Реєстратора, спричинені такими діями. Відновлення надання послуг за цим Договором відбувається виключно після підписання Реєстратором акта про надання послуг.
 
 
 
Розділ відсутній. Розділ  "Форс-мажор"
Сторони погодилися, що в разі виникнення  форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), включаючи дії державних органів України, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторони звільняються від виконання  своїх зобов'язань за цим Договором на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 15 (п'ятнадцять) днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою Палатою України. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Реєстратора від відшкодування ним витрат Адміністратора, пов'язаних з виконанням останнім своїх зобов'язань за цим Договором до виникнення форс-мажорних обставин.
5.1.    Цей Договір набуває чинності від дати його підписання та діє до 15 жовтня 2007 року включно. 5.1 Цей Договір набуває чинності від дати його підписання та діє до 15 жовтня 2005 року включно.
5.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, а також у судовому порядку за позовом однієї із Сторін у разі невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною зобов'язань за цим Договором, істотної зміни обставин та в інших випадках, передбачених законодавством України.
  5.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, а також у судовому порядку за позовом однієї із Сторін у разі невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною зобов'язань за цим Договором  та в інших випадках, передбачених законодавством України.
 
 
 
 
РЕКВІЗИТИ та ПІДПИСИ
ТОВ "Хостмайстер" 
Поштова адреса:
Аб.скринька №89
м.Київ-136
04136
Юридична адреса:
м.Київ, вул.Феодосійська 48/52 кв.78
Тел. +380 (44) [451-7456, 204-0515]
http://www.hostmaster.net.ua,
http://www.ua, info@hostmaster.net.ua
Поштова адреса:
 
 
 
 
Юридична адреса:
 
Тел.
Факс.
http://
Код ЄДРПОУ: 31306359 Код ЄДРПОУ:
П/р 2600207105 в АБ "АЖІО", МФО 300175 П/р                                       МФО
ІПН: 313063526500 ІПН:
Свідоцтво платника ПДВ № 37041417 Свідоцтво платника ПДВ №
Бухгалтер: Олена Лазаренко, тел. (044) 231 5335, факс: (044) 234-0455 Бухгалтер:
Тел.
ELazarenko@svr.kiev.ua 
Директор: ________________:
Б.М.Мостовий  ___________
М.П. М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3 Процедура підписання Протоколів розбіжностей.
 
 
 
 
При підписанні даних Протоколів розбіжностей, необхідно отримати документ, який підтверджує його отримання ТзОВ  "Хостмайстер" . Це може бути повідомлення Укрпошти про вручення даного протоколу, або  проставлення  вихідного  номеру Регістратора і отримання  вхідного  номеру  ТзОВ "Хостамайстер".
 
Открытое письмо Интернет Ассоциации Украины от 19.10.2004 г.

Відкритий лист Інтернет Асоціації України


     У зв'язку з поширенням деякими ЗМІ інформації щодо проблем у системі доменних імен
українського сегменту мережі Інтернет, Інтернет Асоціація України заявляє наступне.

     В цей час відбувається планове переукладання договорів реєстраторів доменних
імен з адміністратором домену .UA ТОВ "Хостмайстер". Нажаль, під час переговорного процесу
поки що не вдалося досягти всебічної згоди по змінах суттєвих положень нового
реєстраторського договору, які були запропоновані адміністратором.
     У той же час, деякі особи, вочевидь у зв'язку з недостатньою поінформованістю,
вдаються до спроб надати проблемам політичне забарвлення, якого вони, насправді, абсолютно
не мають.
     Інтернет Асоціація України (ІнАУ) не вбачає політичних мотивів в ситуації з
переукладанням договорів між реєстраторами та адміністратором домену .UA.
     ІнАУ, що об'єднує більше 70 компаній, у тому числі більшість провідних провайдерів
Інтернет та реєстраторів доменних імен, прикладе максимум зусиль аби вирішити поточну
проблему виключно у відповідності до законодавства України.
     ІнАУ буде інформувати зацікавлену громадськість про подальший перебіг подій з метою
недопущення поширення безпідставних чуток і неправдивої інформації.


     Правління ІнАУ