Лист №136 від 02.08.2017 щодо проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення»

02.08.2017
Вихідні реквізити: 
вих. 136 від 02.08.2017
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії,

що здійснює державне регулювання у

сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

 

 

Вих. №­­­ 136

Від « 2 » серпня 2017 р.

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ «Про

затвердження Інструкції з оформлення

в Національній комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

матеріалів про адміністративні правопорушення»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

19 липня 2017 року на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднений проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення» (далі – проект Рішення).

Прийняття даного документу, як зазначено в Аналізі регуляторного впливу до проекту Рішення, зумовлено необхідністю запровадження чіткої процедури оформлення та обліку матеріалів при адміністративному провадженні шляхом упорядкування механізму складання уповноваженими на те посадовими особами НКРЗІ протоколів про адміністративні правопорушення, розгляду справ про адміністративні правопорушення та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення за статтями 146 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ІнАУ, ознайомившись із змістом проекту Рішення, надає свої зауваження та пропозиції.

1) У пунктах 1, 2, 3 Розділу 1. Загальні положення, пунктах 4, 8 Розділу IV. Розгляд справи про адміністративні правопорушення проекту Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення (далі – проект Інструкції) вказується на право уповноважених осіб складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Відтак, потрібно передбачити процедури визначення таких уповноважених осіб та зазначити назви документів, які підтверджують право вчинення таких дій певними особами від імені НКРЗІ, оскільки у проекті Інструкції це не передбачено.

2) Проектом Рішення запропоновано внести зміни до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 92/22624 (далі – Порядок 1), виключивши додатки 7, 8 та до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням  НКРЗІ від 27.12.2012 № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707 (далі – Порядок 2), виключивши додатки 8, 9.

Запропонованими у пункті 2 проекту Рішення змінами до нормативно-правових актів, вважаємо, не визначено випадки, коли уповноважені особи НКРЗІ матимуть право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Лише, у пункті 1 Розділу II. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення проекту Інструкції зазначено «при виявленні факту вчинення особами адміністративного правопорушення».

Проте, на сьогодні, пунктом 7.13. Порядку 1 встановлюється, що уповноважені НКРЗІ посадові особи (склад яких формується відповідно до пункту 1.2 Порядку 1) складають протокол про адміністративне правопорушення у разі виявлення за результатами перевірки суб’єктів ринку телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів фактів вчинення адміністративного правопорушення. А, відповідно до пункту 7.12 Порядку 2 у разі виявлення за результатами перевірки суб’єктів нагляду у сфері користування РЧР, їх відокремлених підрозділів фактів вчинення адміністративного правопорушення уповноважені НКРЗІ посадові особи складають протокол про адміністративне правопорушення. Пунктом 9.1 Порядку 2 визначено, що голова та члени комісії мають право складати в установленому законодавством порядку протоколи про адміністративне правопорушення щодо користування РЧР.

Отже, проектом нормативно-правового акту не встановлено випадки, коли саме уповноважені НКРЗІ посадові особи матимуть право складати протоколи про адміністративні правопорушення, тобто, за результатами проведених перевірок, чи й в інших випадках.

Слід звернути увагу й на те, що проектом Рішення не вносяться зміни до вказаних та інших пунктів нормативно-правових актів, в яких є посилання на додатки, якими затверджено форми відповідних документів, що, у разі прийняття Інструкції у запропонованій редакції, буде суперечливим.

3) У пункті 12 Розділу II. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення проекту Інструкції передбачається надання НКРЗІ права поштового направлення протоколу про адміністративне правопорушення особі, щодо якої його складено, у разі, якщо вказана особа відмовляється від отримання другого примірника протоколу та/або не з’являється для ознайомлення з протоколом.

Проте, статтею 254 КУпАП встановлено, що протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Відтак, пропозиції НКРЗІ, виражені у пункті 12 Розділу II. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення проекту Інструкції, суперечать статті 254 КУпАП, оскільки КУпАП не встановлює право направлення поштою протоколу про адміністративне правопорушення.

4) Процедура обліку протоколів про адміністративне правопорушення, визначена у Розділі III проекту Інструкції, та процедура розгляду справ про адміністративні правопорушення, визначена у Розділі IV проекту Інструкції, на наш погляд, є нічим іншим, як елементом процедури внутрішнього діловодства НКРЗІ.

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2.2 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15.05.2013 № 883/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.05.2013 за № 742/23274, зі змінами (далі – Порядок) при розробці нормативно-правового акту слід виходити з необхідності правового регулювання управлінської діяльності суб'єкта нормотворення, однією з форм реалізації якої є видання розпорядчих документів, вид яких (наказ, постанова, розпорядження, рішення) визначається законами та положеннями.

Отже, положення, які пропонується встановити у зазначених Розділах проекту Інструкції, не встановлюють норми права для неозначеного кола осіб, а, відтак, не підпадають під визначення терміну «нормативно-правовий акт».

5) Відповідно до пункту 6 Положення про НКРЗІ, НКРЗІ має право, зокрема, приймати в межах своїх повноважень рішення, які є: 1) обов’язковими для виконання суб’єктами ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку; 2) приймати рішення про накладання адміністративних стягнень на суб’єктів ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку; 3) складати відповідно до КУпАП протоколи про порушення посадовими особами суб’єктів ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку законодавства про телекомунікації, поштовий зв’язок та радіочастотний ресурс.

Тобто, Положенням про НКРЗІ регламентовано права та повноваження НКРЗІ, серед яких відсутнє повноваження визначати порядок складання уповноваженими на те особами НКРЗІ протоколів про адміністративні правопорушення та розгляду справ про адміністративні правопорушення, який буде обов’язковим до виконання операторами, провайдерами телекомунікацій.

 6) Крім зазначеного, проект Інструкції фактично дублює положення відповідних статей КУпАП, які встановлюють право НКРЗІ складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення. Тобто, положення, запропоновані у проекті Інструкції, не є новими нормами чи роз’ясненнями, які відсутні в чинних нормативно-правових актах, а також не встановлюють нові положення чи роз’яснення щодо порядку застосування права або методичні правила і способи вчинення посадовими особами НКРЗІ дій, які вже містяться в законодавстві.

Відповідно до пункту 1.4. Порядку інструкція – це акт, який детально визначає зміст і методику правового регулювання у певній сфері суспільних відносин.

А, пунктом 2.1 Розділу II. Порядку встановлено, зокрема, що, відповідно до вимог нормопроектувальної техніки нормативно-правовий акт не повинен містити повторів норм права, які містяться в інших нормативно-правових актах.

Натомість, на нашу думку, проект Інструкції не містить усіх положень, визначених КУпАП. До прикладу, у статті 301 КУпАП передбачено можливість відстрочки виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення). Проте, такі процедури не передбачені проектом Інструкції.

Зазначені упущення та неврахування окремих норм законодавства у проекті Інструкції може призвести до обмеження прав операторів, провайдерів телекомунікацій.

 

Отже, враховуючи вищенаведені зауваження та невідповідність проектів Інструкції та Рішення законодавству, за умов, що відносини, на які направлені проекти нормативно-правових актів, вже врегульовані, ІнАУ вважає недоцільним прийняття даного нормативно-правового акту з державною реєстрацією в Міністерстві юстиції України.

                                                                                                                            

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                О. Федієнко