Лист № 22 від 07.02.2013 р. Голові Комітету з питань транспорту і зв'язку Верховної Ради України щодозаконопроекту «Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв'язку» реєстр. № 0991

07.02.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Комітету з питань транспорту і зв'язку Верховної Ради України

Колеснікову Б.В.

 

 

Вих № 22

від 07 лютого 2013 р.

 

Шановний Борисе Вікторовичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 130 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Верховною Радою України VI скликання 05.07.2012 р. було прийнято в цілому проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв'язку» (реєстр. № 9747 від 24.01.2012 р.). Проте даний закон не був підписаний Президентом України, а 14.08.2012 р. Президент України повернув його до Верховної Ради України з відповідними пропозиціями. При цьому зазначений проект Закону України не був розглянутий складом Верховної Ради України VI скликання до закінчення терміну його повноважень.

12.12.2012 у Верховній Раді України VІI скликання зареєстровано законопроекту «Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв'язку» (реєстр. № 0991), поданий Кабінетом Міністрів України  (далі – законопроект). На даний час законопроект планується до повторного розгляду Верховною Радою України.

Опрацювання останньої редакції законопроекту дає нам підстави для висновку, що деякі з пропонованих документом новацій не узгоджуються з чинними положеннями Закону України «Про телекомунікації» (далі — Закон). В подальшому це може призвести до дискримінації, обмеження та порушення прав суб'єктів ринку телекомунікацій, перевищення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) законодавчо визначених повноважень, у зв'язку з наведеним нижче.

Запропонованою статтею 70-6 передбачено, що підставою для анулювання дозволу є акт про повторну відмову оператора телекомунікацій у допуску посадових осіб НКРЗІ, для проведення перевірки, а також про повторне вчинення інших перешкод, які не дають можливості здійснювати перевірку в повному обсязі. Проте, чинним Законом взагалі не визначено будь-яких критеріїв, наявність яких вказувала б на повторність вчинених дій (протягом певного періоду у часі, вчинення аналогічних дій, що не дали здійснити перевірку у повному обсязі).

Одним із основних визначених законопроектом нововведень є застосування НКРЗІ до суб'єктів ринку телекомунікацій адміністративно-господарських санкцій за порушення законодавства у сфері телекомунікацій та запровадження визначених розмірів штрафних санкцій.

Проте, зміст запропонованих нових редакцій пункту 13 статті 18, частини другої статті 75 Закону не в повній мірі узгоджуються з чинними положеннями Закону, якими регламентовано порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, що в свою чергу може призвести до правової колізії норм Закону та Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КупАП) в частині прийняття рішень за результатами заходів державного нагляду та перевищення НКРЗІ визначених у статті 18 Закону повноважень.

Законопроект передбачає (шляхом зміни редакції  частини другої статті 75 Закону), що за здійснення господарської діяльності у сфері телекомунікацій без подання повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій або надання телекомунікаційних послуг без відповідної ліцензії та/або дозволу на використання номерного ресурсу, суб'єкт господарювання несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідний штраф накладається за рішенням НКРЗІ на підставі актів, складених уповноваженими нею посадовими особами.

Разом з тим, згідно з пунктом 3 статті 18 Закону, НКРЗІ забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації. Частиною першою статті 19-1 Закону передбачено, що державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунікацій. Відповідно до статті 1 Закону, суб'єктами ринку телекомунікацій є оператори, провайдери телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій.

Таким чином, суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність у сфері телекомунікацій та який не включений до реєстру операторів, провайдерів, офіційно не являється суб'єктом ринку телекомунікацій, а тому не може бути перевірений уповноваженими НКРЗІ посадовими особами та в подальшому притягнутий рішенням НКРЗІ до адміністративно-господарської відповідальності. 

Крім того, законопроектом передбачено (шляхом зміни редакції  частини другої статті 75 Закону), що підставою для накладення рішенням НКРЗІ адміністративно-господарського штрафу є порушення ліцензійних умов та правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Поряд з вищенаведеним, на даний час статтею 145 КупАП також передбачена адміністративна відповідальність за порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, передбачену ліцензіями, дозволами. Практика свідчить, що адміністративне стягнення, передбачене статтею 145 КупАП застосовується до посадових осіб суб'єктів ринку телекомунікацій (ліцензіатів) при виявлення за результатами державного нагляду порушень Ліцензійних умов, які є обов'язковими для виконання при здійсненні виду діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню. Статтею 148-2 КупАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування.

Тому постає питання законодавчого визначення обставин, при наявності яких за порушення ліцензійних умов та/або правил провадження діяльності у сфері телекомунікацій НКРЗІ буде застосовано один із визначених законопроектом (пункт 13 статті 18) видів санкцій, оскільки різниця в їх розмірах є досить суттєва, як і відмінність стосовно осіб, які підлягатимуть тій чи іншій відповідальності (суб'єкти господарювання чи їх посадові особи). 

Також не зрозумілими та загрозливими для стабільності ринку є намагання ввести обмеження щодо користування радіочастотним ресурсом та впровадження новітніх технологій під час такого використання, запропоновані пунктами 1 та 2 частини третьої законопроекту. Відповідно до зазначених норм, пропонується надати НКРЗІ повноваження щодо «запобігання накопиченню радіочастотного ресурсу в обсязі, за якого створюються передумови для істотної ринкової переваги на певному ринку» та «встановлення кількості ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, що можуть бути видані для певної радіотехнології у смугах радіочастот, виділених Планом використання радіочастотного ресурсу України». Відповідні норми не містять конкретних визначень, створюють безпідставні регуляторні обмеження для користувачів радіочастотного ресурсу, як у діапазонах частот на які видані ліцензії, так і у нових діапазонах частот, а також створюватимуть умови для можливих зловживань з боку регулятора. Крім того відповідні норми не мають за своїм змістом ніякого відношення до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», про приведення у відповідність до якого йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Наведені недоліки та суперечності законопроекту стали можливими через те, що зазначений законопроект не пройшов повноцінного громадського обговорення. Верховна Рада України VI скликання ухвалила законопроект без будь-яких консультацій з учасниками ринку, а також без урахування зауважень Головного юридичного управління Верховної Ради України. Вважаємо, що остаточному прийняттю законопроекту має передувати його повноцінне громадське обговорення з провідними учасниками ринку телекомунікацій, а також виключення з нього зайвих та надмірних регуляторних важелів.

З огляду на вищевикладене та з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запропонованих змін, зокрема погіршення інвестиційного середовища на вітчизняному телекомунікаційному ринку, просимо Вашого сприяння щодо зняття з розгляду Верховною Радою України законопроекту (реєстр. № 0991 від 12.12.2012), з метою його подальшого обговорення, доопрацювання та остаточного схвалення з урахуванням пропозицій, викладених у цьому листі.

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                    С. Бойко