Положення про Комітет з питань інтелектуальної власності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комітет Інтернет Асоціації України з питань копірайту (надалі – “Комітет”) є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою Комітету є координація дій та забезпечення інтересів компаній - членів ІнАУ у сфері захисту авторського права і суміжних прав.

1.3. Комітет взаємодіє з іншими комітетами ІнАУ з профілюючих питань.

1.4. Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і повинні бути розглянуті Правлінням ІнАУ.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Забезпечення захисту інтересів суб’єктів авторського та суміжних прав в мережі Інтернет .

2.2. Активне сприяння розвитку вітчизняного ринку інтернет-контенту та супутніх сервісів.

2.3. Забезпечення захисту членів ІнАУ в сфері інтелектуальної власності, легальних учасників вітчизняного ринку інтернет-контенту та супутніх сервісів.

2.4. Аналіз та розробка пропозицій до законодавчих і нормативних актів та проектів нормативно-правових актів в сфері інтелектуальної власності.

2.5. Недопущення прийняття законодавчих актів, які вводять монополію уповноважених державою організацій колективного управління, обмежують права і законні інтереси суб'єктів авторського права і суміжних прав, запроваджують неконтрольовані важелі адміністративного тиску на інформаційні ресурси та передбачають розширення сфер діяльності, які підлягають ліцензуванню.

2.6. Розробка рекомендацій щодо співпраці членів ІнАУ з іншими учасниками вітчизняного та міжнародного ринку інтернет-контенту та супутніх сервісів.

2.7. Сприяння взаємодії об’єднань підприємств і громадських організацій, які діють у сфері захисту авторського права і суміжних прав, інтернет-контенту та супутніх сервісів, координації їх діяльності у забезпеченні інтересів їх членів

2.8. Сприяння організації заходів, спрямованих на поширення в Україні позитивного міжнародного досвіду у сфері захисту інтелектуальної власності.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ 

3.1. Персональний склад Комітету формується з представників компаній-членів ІнАУ, представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету, в складі не менше семи осіб.

3.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

3.3. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.

3.4. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за поданням Голови Комітету.

3.5. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:
· з ініціативи самого члена Комітету;
· в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль;

· за рішенням Комітету, після затвердження даного рішення Правлінням

3.6. В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені як експерти, з правом дорадчого голосу.

3.7. Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій - членів ІнАУ.

3.8. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь- якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом ІнАУ або рішенням Правління ІнАУ.

3.9. Призначення нового голови Комітету проводиться:

3.9.1. при створенні Комітету;

3.9.2. за письмовою вимогою більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комітету;

3.9.3. з ініціативи Правління ІнАУ;

3.9.4. по закінченні терміну повноважень попереднього Голови.

3.10. Голова Комітету:

3.10.1. Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;

3.10.2. Не рідше одного разу на два місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;

3.10.3. Головує на засіданнях Комітету;

3.10.4. Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;

3.10.5. Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.11. Діловодство Комітету здійснює або Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або співробітник Адміністрації ІнАУ за згодою Правління ІнАУ.

3.12. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в ІнАУ.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ 

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2. Комітет розглядає питання:

4.2.1. відповідно до затвердженого плану роботи;

4.2.2. з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;

4.2.3. викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у два місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4. За наявності технічної можливості можлива заочна форма участі членів Комітету у засідання Комітету з правом голосу (з використанням засобів відеозв’язку).

4.5. Планові засідання Комітету проходять в офісі ІнАУ, о 16 годині, в другий четвер кожного парного місяця. У випадку, якщо зазначений день є святковим - засідання проводиться в перший робочий день після свята.

4.6. Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.7. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

4.8. Протокол засідання Комітету публікується в розсилці Комітету протягом одного робочого дня після засідання. Члени Комітету можуть висловити зауваження до протоколу або особливу думку протягом 2 робочих днів після публікації протоколу. Протокол підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.9. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника з членів Комітету та делегувати йому частину своїх функцій.

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ 

5.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.2. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до протоколу.

5.3. Інформація по результатам засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ІнАУ.

5.4. За результатами роботи Комітету, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ.