Положення про Доменний комітет

Затвердено на
Засіданні Правління ІнАУ 
від “28” березня 2013 р.

Зі змінами від 30.08.2016 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
Про Доменний комітет Інтернет Асоціації України

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Доменний комітет Інтернет Асоціації України (надалі – «Комітет») є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (надалі –«ІнАУ»), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою діяльності Комітету є сприяння розвитку системи доменних імен в Україні, забезпечення кваліфікованої експертної підтримки Правління ІнАУ при прийнятті рішень щодо системи доменних імен, підтримка за участю Правління ІнАУ постійно діючого двостороннього інформаційного обміну з підприємствами, установами та об’єднаннями громадян, зацікавленими у розвитку системи доменних імен в Україні.

1.3. Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і мають бути розглянуті Правлінням ІнАУ.

1.4. У своїй діяльності Комітет керується планами роботи, які затверджуються Правлінням ІнАУ і відповідають чинному законодавству України, Статуту ІнАУ і цьому Положенню.

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Вивчення поглядів та пропозицій членів ІнАУ, інших підприємств, установ, організацій та формування консолідованих, взаємоузгоджених рішень з питань системи доменних імен.

2.2. Участь у розробці та формуванні системи управління публічними доменами і основоположних документів та правил роботи доменів; участь в їх впровадженні.

2.3. Аналіз законодавства та відомчих нормативних актів, які стосуються системи доменних імен; розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та відомчих нормативних актів, які стосуються системи доменних імен.

2.4. Сприяння розвитку, відкритості системи національних доменних імен на основі принципів мультистейкхолдеризму.

2.5. Експертна підтримка Правління ІнАУ з питань системи доменних імен.

2.6. Надання інформаційної, організаційної, методичної та експертної допомоги членам ІнАУ з питань системи доменних імен.

2.7. Сприяння об’єднанню учасників ринку інтернет-послуг навколо ІнАУ та залучення нових підприємств до складу ІнАУ.

2.8. Участь у формуванні системи вирішення доменних спорів та її впровадженні.

2.9. Моніторинг роботи адміністраторів публічних доменів.

2.10. Аналіз роботи координаторів публічних доменів.

2.11. Аналіз досвіду доменних правил інших країн, обмін досвідом та інформування суспільства.

2.12. Опрацювання проблемних ситуацій у питаннях використання доменних імен.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ

3.1. Персональний склад Комітету формується з фахівців з питань системи доменних імен представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету в складі не менше п'яти осіб.

3.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу. 

3.3. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ за поданням Голови Комітету.

3.4. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за поданням Голови Комітету.

3.5. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках: 

 • з ініціативи самого члена Комітету;
 • в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.6. Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій - членів ІнАУ.

3.7. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь-якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету. 

3.8. Призначення нового голови Комітету проводиться 

 • при створенні Комітету;
 • за письмовою вимогою більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комітету;
 • з ініціативи Правління ІнАУ.

3.9. Голова Комітету:

 • Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;
 • Не рідше одного разу на два місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;
 • Головує на засіданнях Комітету;
 • Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;
 • Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.10. Діловодство Комітету здійснює або Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету, або співробітник Адміністрації ІнАУ за згодою Правління ІнАУ.

3.11. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в ІнАУ. 

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ 

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2. Комітет розглядає питання:

 • відповідно до затвердженого плану роботи;
 • з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;
 • викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у місяць, у третю середу місяця, об 11:00. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4. Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

4.6. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем. 

4.7. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника та делегувати йому частину своїх функцій.

 

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ

5.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні. У разі рівної кількості голосів «за» і «проти» («утримався»), голос головуючого має вирішальне значення.

5.2. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до рішення.

5.3. Усі рішення Комітету, які виносяться на засідання Правління ІнАУ, оформлюються у вигляді протоколу засідання та підписуються Головою та Секретарем Комітету. 

5.4. Протокол засідання оприлюднюється на сайті ІнАУ та направляється Правлінню. 

5.5. За результатами роботи Комітету та його рішенням, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ.