Положення про Бюджетний комітет

Затверджено Рішенням Правління ІнАУ від 26.04.2016 р.

Положення про Бюджетний комітет

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Бюджетний Комітет Інтернет Асоціації України (надалі – “Комітет”) є  робочим органом Правління Інтернет  Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який  діє на громадських засадах.

1.2.   Основною метою діяльності Комітету є забезпечення розробки, виконання і  здійснення контролю за  бюджетом ІнАУ та її дочірніх  підприємств або  структур, які створенні за її безпосередньої участі.

1.3.   Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і повинні бути розглянуті Правлінням ІнАУ.
   

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Розробка бюджету ІнАУ і бюджету її дочірніх  підприємств або структур, які  створенні за її безпосередньої участі, визначення в ньому основних напрямків  використання коштів, засобів фінансування витрат.

2.2.   Аналіз надходжень і  використання бюджетних коштів по напрямках,  визначених у бюджеті ІнАУ і бюджеті її дочірніх підприємств або структур, які створенні за її безпосередньої участі. 

2.3.   Складання рекомендацій щодо оптимального використання коштів, закладених у бюджеті ІнАУ і бюджеті її дочірніх підприємств або структур, які створенні за її безпосередньої участі.

2.4.   Консультування членів ІнАУ щодо стану і виконання бюджету ІнАУ і бюджету її дочірніх підприємств або структур, які створенні за її безпосередньої участі.

2.5.   Здійснення контролю за ефективністю і доцільністю виконання бюджету ІнАУ і бюджету її дочірніх підприємств або структур, які створенні за її безпосередньої участі.

2.6.   Складання і розгляд щоквартальних звітів відносно виконання бюджету ІнАУ і бюджету її дочірніх підприємств або структур, які створенні за її безпосередньої участі.

3.   ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ
 
3.1.   Персональний склад Комітету формується зі спеціалістів компаній, членів ІнАУ, які згодні працювати у визначених цим Положенням напрямках діяльності. В склад Комітету входять також за посадою Виконавчий директор ІнАУ, Директор  ДП «УкрМОТ». Бюджетний комітет формується в складі не менше чотирьох осіб. 

3.2.  Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.  

3.3.   Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.

3.4.   В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені в якості експертів.

3.5.   Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за рекомендацією Голови Комітету.

3.6. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:
·   з ініціативи самого члена Комітету;
·   в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.7.   Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій - членів ІнАУ. Одна особа не може бути Головою двох чи більше комітетів ІнАУ.

 

3.8. Суміщення посад у Правлінні і Бюджетному комітеті забороняється.

3.9.   Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь-якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету. 

3.10.   Призначення нового голови Комітету проводиться: 
     •   при створенні Комітету;
     •   за письмовою вимогою більше 50 (п’ятидесяти) відсотків членів Комітету; 
     •   з ініціативи Правління ІнАУ.

3.11.   Голова Комітету:
     •   Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;
     •   Не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;
     •   Головує на засіданнях Комітету;
     •   Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;
     •   Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.12.   Діловодство Комітету здійснює Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету. До затвердження Голови Комітету Правлінням ІнАУ діловодство здійснює секретар ІнАУ.

3.13.   Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету), зберігається в ІнАУ. 

4.   ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОМІТЕТУ 

4.1.   У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2.   Комітет розглядає питання:
      - відповідно до затвердженого плану роботи;
      - з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;
      - викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3.   Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. Таке засідання проводиться за тиждень до чергового засідання Правління ІнАУ. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу. 

4.4.   Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету та членів ІнАУ не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5.   Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

4.6.   Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.7.   Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника та делегувати йому частину своїх функцій.

5.   РІШЕННЯ  КОМІТЕТУ

5.1.   Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.2.   У разі рівної кількості голосів „за” і „проти” , голос головуючого має вирішальне значення.

5.3.   Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до рішення.

5.4.   Усі рішення Комітету, які виносяться на засідання Правління ІнАУ, повинні бути оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.

5.5.   Інформація по результатам засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ІнАУ. 

5.6.   За результатами роботи Комітету та його рішенням, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ.

 

6. ЩОДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Бюджети дочірніх підприємств ІнАУ або структур, які створенні за її безпосередньої участі, є конфіденційною інформацією, порядок поширення якої встановлюється Правлінням ІнАУ.

Члени Бюджетного комітету зобов’язані:

6.2. не розголошувати відомості, що складають конфіденційну інформацію дочірніх підприємств ІнАУ або інших її структур, які стануть відомі під час виконання обов'язків члену Комітету;

6.3. не передавати третім особам і не розголошувати публічно ніякої інформації, що є конфіденційною інформацією дочірніх підприємств ІнАУ або інших її структур;

6.3. у випадку спроби третіх осіб одержати відомості, що є конфіденційною інформацією дочірніх підприємств ІнАУ або інших її структур, терміново повідомити про це Голову Комітету;

6.4. Члени Комітету надають відповідні угоди із зобов’язанням про нерозголошення конфіденційної інформації.