Положение о техническом комитете

28.08.2007

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Технічний Комітет Інтернет Асоціації України (надалі – “Комітет”) є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою діяльності Комітету є забезпечення діяльності ІнАУ у напрямку кваліфікованої експертної підтримки Правління ІнАУ при здійсненні проектів технічного характеру, надання консультацій з технічних питань компаніям членам ІнАУ.

1.3. Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і повинні бути
розглянуті Правлінням ІнАУ.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Разробка доповнень і технічних рекомендацій для вдосконалення технічних схем з метою розвитку українського семгемнту глобальної мережі Інтернет.

2.2. Аналіз нормативних актів, які стосуються інформаційно-телекомунікаційних технологій з погляду їх відповідності технічної вимогам , технічної доцільності і досконалості.

2.3. Здійснення технічного аналізу проектів рішень, які пропонуються до затвердження Правлінню ІнАУ, надання рекомендацій Правлінню ІнАУ при прийнятті рішень, які мають технічні аспекти.

2.4. Надання технічних консультацій при реалізації проектів ІнАУ технічного характеру.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ

3.1. Персональний склад Комітету формується з технічних спеціалістів компаній, членів ІнАУ, представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету в складі від п’яти до дев’яти осіб.

3.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

3.3. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.

3.4. В роботі Комітету можуть приймати участь інші особи, запрошені в якості експертів.

3.5. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за рекомендацією Голови Комітету.

3.6. Членство в Комітеті припиняється:
- з ініціативи самого члена Комітету;
- затвержденою Правлінням ІнАУ заявою 50 (п’ятидесяти) та більше відсотків членів Комітету.

3.7. Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій - членів ІнАУ. Одна особа не може бути Головою двох чи більше комітетів ІнАУ.

3.8. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь-якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету.

3.9. Призначення нового голови Комітету проводиться:
· при створенні Комітету;
· за письмовою вимогою більше 50 (п’ятидесяти) відсотків членів Комітету;
· з ініціативи Правління ІнАУ.

3.9. Голова Комітету:
· Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;
· Не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;
· Головує на засіданнях Комітету;
· Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;
· Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.10. Діловодство Комітету здійснює Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету. До затвердження Голови Комітету Правлінням ІнАУ діловодство здійснює секретар ІнАУ.

3.11. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в ІнАУ.


4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2. Комітет розглядає питання:
· відповідно до затвердженого плану роботи;
· з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;
· викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4. Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 75 (сімдесяти п’яти) відсотків від загальної кількості членів Комітету.

4.6. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.7. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника та делегувати йому частину своїх функцій.


5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ

5.1. Рішення Комітету можуть прийматися як на засіданні Комітету, так і шляхом електронного голосування.

5.2. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голосування вважається дійсним, якщо в ньому взяло участь не менше 75 (сімдесяти п’яти) відсотків від загальної кількості членів Комітету, у разі електронного голосування – протягом не більше 5 (п’яти) робочих днів.

5.2. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос головуючого має вирішальне значення.

5.3. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до рішення.

5.4. Усі рішення Комітету, які виносяться на засідання Правління ІнАУ повинні бути оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.

5.5. Інформація по результатам засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ІнАУ.

5.6. За результатами роботи Комітету та його рішенням, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ.