Положення про Комітет ІнАУ з питань розвитку системи доменних імен

28.08.2007
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Голова Правління
Інтернет Асоціації України
Т.В.Попова
“27” березня 2003 р.

Протокол
Засідання Правління ІнАУ
від “27” березня 2003 р.
ПОЛОЖЕННЯ
Про Комітет Інтернет Асоціації України
з питань розвитку системи доменних імен


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комітет Інтернет Асоціації України з питань розвитку системи доменних імен і (надалі – “Комітет”) є робочим органом Правління Інтернет Асоціації України (надалі – “ІнАУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Основною метою діяльності Комітету є сприяння розвитку системи доменних імен в Україні, забезпечення кваліфікованої експертної підтримки Правління ІнАУ при прийнятті рішень щодо системи доменних імен, підтримка за участю Правління ІнАУ постійно діючого двостороннього інформаційного обміну з підприємствами,установами та об’єднаннями громадян, зацікавленими у розвитку системи доменних імен в Україні.

1.3. Рішення, які приймаються Комітетом, мають пропозиційний характер і повинні бути розглянуті Правлінням ІнАУ.

1.4. У своїй діяльності Комітет керується планами роботи, які затверджуються Правлінням ІнАУ і відповідають чинному законодавству України, Статуту ІнАУ і цьому Положенню.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Аналіз законодавства та відомчих нормативних актів, які стосуються системи доменних імен.

2.2. Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та відомчих нормативних актів, які стосуються системи доменних імен.

2.3. Вивчення поглядів та пропозицій членів ІнАУ, інших підприємств, установ,організацій та формування консолідованих, взаємо узгоджених рішень з питань системи доменних імен.

2.4. Сприяння розвитку системи кириличних доменних імен.

2.5. Експертна підтримка Правління ІнАУ з питань системи доменних імен.

2.6. Надання інформаційної, організаційної, методичної та експертної допомоги членам ІнАУ з питань системи доменних імен.

2.7. Сприяння об’єднанню учасників ринку Інтернет послуг навколо ІнАУ та  залучення нових підприємств до складу ІнАУ.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ

3.1. Персональний склад Комітету формується з фахівців з питань системи доменних імен, та інтелектуальної власності представників підприємств, установ та організацій, які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету в складі не менше семи осіб.

3.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу.

3.3. Персональний склад Комітету затверджується Правлінням ІнАУ.

3.4. Прийом та вихід представника у складі Комітету здійснюється за рекомендацією Голови Комітету.

3.5. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:
· з ініціативи самого члена Комітету;
· в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль.

3.6. Голова Комітету призначається та звільняється Правлінням ІнАУ строком на один рік. Кандидат обирається з числа членів Комітету, які є представниками організацій - членів ІнАУ. Одна особа не може бути Головою двох чи більше комітетів ІнАУ.

3.7. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти ІнАУ в стосунках з будь-якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені ІнАУ та Комітету.

3.8. Призначення нового голови Комітету проводиться
• при створенні Комітету;
• за письмовою вимогою більше 50 (п’ятидесяти) відсотків членів Комітету;
• з ініціативи Правління ІнАУ.

3.9. Голова Комітету:
• Складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню ІнАУ план роботи Комітету;
• Не рідше одного разу на два місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;
• Головує на засіданнях Комітету;
• Доповідає Правлінню ІнАУ рішення та пропозиції Комітету;
• Звітує перед Правлінням ІнАУ про роботу Комітету та один раз на рік складає письмовий звіт про його роботу.

3.10. Діловодство Комітету здійснює Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету. До затвердження голови Комітету Правлінням ІнАУ діловодство здійснює секретар ІнАУ.

3.11. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в ІнАУ.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ

4.1. У своїй діяльності Комітет керується цим Положенням, Статутом ІнАУ, іншими внутрішніми документами ІнАУ.

4.2. Комітет розглядає питання:
- відповідно до затвердженого плану роботи;
- з ініціативи Правління ІнАУ або членів Комітету;
- викладені в заявах, які поступили від членів ІнАУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у два місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4. Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Комітету.

4.6. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.7. Голова Комітету за згодою Правління ІнАУ має право призначати заступника та делегувати йому частину своїх функцій.

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ

5.1. Рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.2. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти” , голос головуючого має вирішальне значення.

5.3. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до рішення.

5.4. Усі рішення Комітету, які виносяться на засідання Правління ІнАУ повинні бути оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.

5.5. Інформація по результатам засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню ІнАУ.

5.6. За результатами роботи Комітету та його рішенням, Правління ІнАУ приймає рішення та доводить це рішення до членів ІнАУ.