Ответ Секретариата Конституционного Суда Украины на конституционное обращение ИнАУ относительно официального толкования отдельных положений статьи 56 Закона Украины "О телекоммуникациях"

05.11.2004
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

СЕКРЕТАРІАТ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОДАНЬ ТА ЗВЕРНЕНЬ

01033, м.Київ-33, вул. Жилянська, 14
  № 16/3413                                                             03.11.2004 р.

А.МІШУРЕНКО
директору Інтернет Асоціації України
вул. Гончара, 15/3, оф. 22,
м. Київ, 01025

                                      ПОВІДОМЛЕННЯ

   Секретаріатом Конституційного Суду України розглянуто підписане Вами конституційне
звернення щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 56 Закону України "Про
телекомунікації".
   Повідомляємо, що підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення
Конституції України та законів України згідно зі статтею 94 Закону України "Про
Конституційний Суд України" є наявність неоднозначного (різного) застосування положень
Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади,
якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело
до порушення його конституційних прав і свобод.
   Фактів неоднозначного застосування положень вказаного Закону, що є обов'язковою умовою
для конституційного звернення, Вами не наведено.
   Фактично у зверненні висловлюється невдоволення положеннями зазначеного Закону,
прохання надати роз'яснення порядку його застосування та йдеться про неузгодженість між
нормами цього Закону та іншими актами Кабінету Міністрів України, а також про наявність в
ньому прогалин.

   З цього приводу інформуємо, що до повноважень Конституційного Суду України згідно зі
статтями 13, 14 Закону України "Про Конституційний Суд України" не належать питання щодо
законності актів органів державної влади, надання роз'яснень законодавства та будь-яких
ситуацій, що виникають при його застосуванні.
   Не є компетенцією Конституційного Суду України також прийняття законів та внесення
змін до них, узгодження норм різних законів і нормативно-правових актів між собою та
заповнення прогалин в законодавчих актах. Це є виключною прерогативою Верховної Ради
України як єдиного органу законодавчої влади в державі(статті 75, 85 Конституції України).
   З урахуванням наведеного, відповідно до § 10 Регламенту Конституційного Суду України
(в редакції від 26 листопада 2003 року) повертаємо два примірники конституційного
звернення з додатками, оскільки воно не відповідає вимогам Закону України "Про
Конституційний Суд України", і надсилаємо до відома Пам'ятку для громадян та юридичних
осіб про порядок звернення до Конституційного Суду України.

    Завідувач відділу                                                В.МІЩЕНКО


                                         ПАМ'ЯТКА
                    для громадян та юридичних осіб про порядок звернення
                               до Конституційного Суду України


   Звертаючись до Конституційного Суду України, громадяни, іноземці, особи без
громадянства та юридичні особи повинні знати: межі повноважень Конституційного Суду;
з яких питань вони можуть звертатися і які вимоги до таких звернень встановлено Законом
України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року (далі - Закон).
I. Згідно із Законом громадяни та юридичні особи можуть звертатися до Конституційного
Суду лише з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України.
II. Формою звернення громадян та юридичних осіб до Конституційного Суду України є
конституційне звернення.
III. Конституційне звернення повинно відповідати ряду вимог, встановлених Законом щодо
форми, змісту та підстав для такого звернення. Недотримання заявником хоча б однієї з цих
вимог є підставою для відмови у прийнятті до розгляду конституційного звернення.
IV. За статтею 42 Закону конституційне звернення - це письмове клопотання до
Конституційного Суду про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів
України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод
людини і громадянина, а також прав юридичної особи.
   Конституційне звернення надсилається до Конституційного Суду України як поштова
кореспонденція або подається безпосередньо до Секретаріату Суду.
   У конституційному зверненні обов'язково зазначаються:
  1) прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства,
адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи;
  2) відомості про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;
  3) статті (окремі положення) Конституції та/або законів України, тлумачення яких має
дати Конституційний Суд України;
  4) обґрунтування  необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції та/або
законів України;
  5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на
конституційне звернення (копії цих документів і матеріалів додаються);
  6) перелік документів і матеріалів, що додаються.

   До конституційного звернення має бути додано:
   - текст статей (окремих положень) Конституції або закону України, офіційне тлумачення
яких необхідно дати, із зазначенням джерела їх опублікування;
   - довіреність або інший документ, який підтверджує повноваження представника за
законом або уповноваженого за дорученням;
   - належним чином оформлені копії рішень судів або інших органів державної влади, які
підтверджують факти неоднозначного застосування положень Конституції та законів України,
що потребують офіційного тлумачення;
   - інші  матеріали та документи, на які посилаються автори, обґрунтовуючи необхідність
в  офіційному тлумаченні положень Конституції та/або законів України. Правильність копій
документів має бути належним чином завірена (печаткою (штампом) та підписом відповідної
посадової особи юридичної особи, за місцем роботи чи проживання).
   Конституційне звернення, документи та інші матеріали до нього подаються у трьох
примірниках (стаття 42 Закону). Конституційні звернення надсилаються до Конституційного
Суду без стягнення державного мита (стаття 60 Закону).
   Направляючи звернення до Конституційного Суду України, автори повинні врахувати два
важливих моменти. По-перше, однією з основних вимог до змісту конституційного звернення
за Законом є наявність обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень
Конституції або законів України (стаття 42). По-друге, відповідно до статті 94 Закону
підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції та/або
законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції та/або
законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на
конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення саме його
конституційних прав і свобод.
   Неоднозначність застосування положень Конституції та/або законів України судами,
іншими органами державної влади полягає в тому, що за юридично однакових обставин у
справах однієї і тієї ж категорії положення Конституції або законів України у
правозастосовній загальній практиці застосовуються по-різному.
   Не є підставою  для конституційного звернення неоднозначне трактування (роз'яснення)
правових норм органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами,
організаціями в листах, коментарях тощо.
   Конституційні звернення, які не відповідають зазначеним вимогам Закону, Секретаріат
Конституційного Суду України повертає без розгляду.